Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії в умовах дистанційного навчання

Анотація
В умовах карантину гостро постала потреба у впровадженні інформаційно-комунікативних технологій, які можна використовувати під час дистанційного навчання. Метою дослідження є розгляд особливостей використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії в умовах дистанційного навчання. У дослідженні використано набір методів наукового пізнання, а саме: порівняльний аналіз для з’ясування різних поглядів на проблему опанування інформаційно-комунікативними технологіями в умовах дистанційного навчання географії та визначення напрямку дослідження; визначення інформаційно-комунікативних технологій з метою зіставлення різних можливостей для застосування на уроках географії; систематизація та узагальнення для формулювання висновків та рекомендацій. Застосовувався диференційний підхід під час вибору професійно-спрямованих ресурсів для застосування на уроках географії. У дослідженні розглянуто дистанційні платформи, в яких закладені широкі можливості щодо використання ІКТ в освітній діяльності, бо саме ці технології дозволяють якісно змінити зміст географічної освіти та сприяють засвоєнню учнями нових знань, умінь та навичок. ІКТ можуть використовуватися як під час урочної, так і позаурочної діяльності, дистанційної, змішаної та очної форм навчання. Зазначені технології дають можливість проводити уроки географії в умовах дистанційного навчання, а саме: допомагають презентувати навчальний матеріал у зручній для сприйняття учнями формі; полегшують комунікацію, обмін даними; допомагають проводити контролюючі та перевірочні роботи та ін. Завдяки впровадженню цих технологій вчителі географії зможуть демонструвати географічні явища та процеси, а учні, відповідно, зможуть не тільки теоретично ознайомлюватися з навчальним матеріалом, але й опрацьовувати практично картографічний матеріал. Матеріали наукової роботи мають інтерес для майбутніх бакалаврів географії і вчителів географії, методистів, учителів та викладачів географії. У подальшому дослідженні планується розкриття можливостей роботи з сервісом ArcGIS Online.
Under quarantine, there is an urgent need for the introduction of information and communication technologies that can be used during distance learning. The purpose of the study is to consider the features of the use of information and communication technologies in geography lessons in distance learning. The study used a set of methods of scientific knowledge, namely: comparative analysis to clarify different views on the problem of mastering information and communication technologies in the context of distance learning of geography and determine the direction of research; identification of information and communication technologies in order to compare different opportunities for use in geography lessons; systematization and generalization to formulate conclusions and recommendations. A differential approach was used in the selection of professionally-oriented resources for use in geography lessons. The study considers remote platforms, which offer ample opportunities for the use of ICT in educational activities, because these technologies can qualitatively change the content of geographical education and promote the acquisition of new knowledge, skills and abilities by students. ICT can be used in both classroom and extracurricular activities, distance, blended and full-time forms of learning. These technologies make it possible to conduct geography lessons in distance learning, namely: help to present educational material in a form convenient for students to perceive; facilitate communication, data exchange; help to carry out control and verification works, etc. Thanks to the introduction of these technologies, geography teachers will be able to demonstrate geographical phenomena and processes, and students, respectively, will be able not only to theoretically get acquainted with the educational material, but also to develop practical cartographic material. Materials of scientific work are of interest to future bachelors of geography and teachers of geography, methodologists, teachers and teachers of geography. In the further research it is planned to open possibilities of work with the ArcGIS Online service.
Опис
Ключові слова
ІКТ, ICT, уроки географії, geography lessons, онлайн-сервіси, online services, дистанційне навчання, distance learning, переваги та недоліки дистанційної освіти, advantages and disadvantages of distance education, платформи для дистанційного навчання, platforms for distance learning
Бібліографічний опис
Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках географії в умовах дистанційного навчання [Текст] / О. М. Король, О. Г. Корнус, А. О. Корнус, О. С. Данильченко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – Випуск 1 (17). – С. 177–188. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5295761.