Internal Migration Flows in Ukraine In the Context of Decentralization: Opportunities and Threats

Анотація
The article discusses possible options for changing intraregional migration flows in Ukraine, associated with the processes of decentralization – reforms to consolidate and unite settlements (cities, villages, townships) into enlarged territorial units – the so-called united territorial communities (UTCs) in order to transfer significant powers and budgets from government agencies to local governments. Undoubtedly, the successful implementation of this reform will lead to the emergence of new migration directions and the redistribution of the population within the country. The purpose of this article is to analyze the redistribution of migration flows in Ukraine, caused by the processes of decentralization and to identify the impact of migration flows on the development of united territorial communities. The main directions of migration flows associated with the processes of decentralization, in our opinion, will be the following directions: 1) united territorial communities – large cities; 2) migration to UTCs located near large cities and centers of economic development, as an intermediate point for further migration to cities; 3) territorial movements of the population between several UTCs; 4) territorial movements of the population within the UTC from the peripheral regions to the center of the UTC. The main characteristics of UTCs that operate in the regions of Ukraine are considered – their number, the area occupied by UTCs from the area of ​​the region and the share of the region's population living in UTCs. The Western Ukrainian regions and the Dnieper region, where the implementation of this reform is much ahead of the overall Ukrainian pace, are already experiencing new directions of migration flows. The opportunities and threats of population migration for the united territorial communities are analyzed.
У статті розглядаються можливі варіанти зміни внутрішньорегіональних міграційних потоків в Україні, пов’язаних із процесами децентралізації - реформами для консолідації та об’єднання населених пунктів (міст, сіл, селищ) у розширені територіальні одиниці - так звані об’єднані територіальні громади (ОТГ) з метою передати значні повноваження та бюджети від державних установ місцевим органам влади. Безперечно, успішна реалізація цієї реформи призведе до появи нових міграційних напрямків та перерозподілу населення всередині країни. Метою даної статті є аналіз перерозподілу міграційних потоків в Україні, спричинених процесами децентралізації, та виявлення впливу міграційних потоків на розвиток об’єднаних територіальних громад. Основними напрямами міграційних потоків, пов’язаних із процесами децентралізації, на нашу думку, будуть такі напрямки: 1) об’єднані територіальні громади - великі міста; 2) міграція до ОТГ, розташованих поблизу великих міст та центрів економічного розвитку, як проміжний пункт подальшої міграції до міст; 3) територіальні переміщення населення між кількома ОТГ; 4) територіальні переміщення населення в межах ОТГ від периферійних регіонів до центру ОТГ. Розглянуто основні характеристики ОТГ, які діють в регіонах України - їх кількість, площа, зайнята ОТГ, від площі області та частка населення регіону, що проживає в ОТГ. Західноукраїнські регіони та Наддніпрянщина, де впровадження цієї реформи значно випереджає загальноукраїнські темпи, вже відчувають нові напрями міграційних потоків. Проаналізовано можливості та загрози міграції населення для об’єднаних територіальних громад.
Опис
Ключові слова
внутрішня міграція, internal migration, децентралізація, decentralization, Україна, Ukraine
Бібліографічний опис
Internal Migration Flows in Ukraine in the Context of Decentralization: Opportunities and Threats [Text] / M. Lohvynova, O. Suptelo, O. Kornus, L. Niemets, K. Sehida, K. Kravchenko // Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic : proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), (Granada, Spain 4–5 November, 2020) / Editor Khalid S. Soliman. – 2020. – P. 1771–1884.
Зібрання