Event Tourism for Transboundary Cooperation

Анотація
Туристично-рекреаційна галузь у багатьох країнах переживає період стрімкого розвитку в умовах незадоволеного попиту, динамічної перебудови власної структури і функцій у відповідності до процесу диверсифікації рекреаційних потреб. Формування ринкового середовища в національній економіці України створює об'єктивні передумови для динамічного розвитку різних видів туристичної діяльності у її регіонах, зокрема подієвого туризму. Цей вид туризму має важливе значення у транскордонному співробітництві, адже він сприяє формуванню позитивного образу (іміджу) держави.
Туристско-рекреационная отрасль во многих странах переживает период стремительного развития в условиях неудовлетворенного спроса, динамической перестройки собственной структуры и функций в соответствии с процессом диверсификации рекреационных потребностей. Формирование рыночной среды в национальной экономике Украины создает объективные предпосылки для динамичного развития различных видов туристической деятельности в ее регионах, в частности событийного туризма. Этот вид туризма имеет важное значение в трансграничном сотрудничестве, ведь он способствует формированию положительного образа (имиджа) государства.
The tourist and recreational industry in many countries is experiencing a period of rapid development in the face of unmet demand, the dynamic restructuring of its own structure and functions in accordance with the diversification of recreational needs. The formation of a market environment in the national economy of Ukraine creates objective prerequisites for the dynamic development of various types of tourism activities in its regions, in particular the event tourism. This kind of tourism is important for cross-border cooperation, because it promotes the formation of a positive image of the state.
Опис
Ключові слова
подієвий туризм, event tourism, транскордонне співробітництво, transboundary cooperation, Україна, Ukraine
Бібліографічний опис
Kornus, A. Event tourism for transboundary cooperation [Text] / A. Kornus, S. Siutkin, O. Kornus, O. Danylchenko // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27-29 квітня 2017 р. / редкол. : Г. О. Швіндіна, Д. О. Смоленніков, А. А. Іскаков. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – C. 68–70.
Зібрання