Formation of a Specific Level of Student’s Digital Competencies in the Study of Ecology

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У роботі розглянуто реалізація компетентнісного підходу при навчанні студентів коледжів за спеціальністю «Фінанси». Важливою складовою професійних компетентностей фахівця є цифрові компетентності. Вільна робота з програмними засобами, сервісами глобальної мережі є одним з переваг конкурентоспроможного фахівця. Формування ґрунтовних знань та умінь у студента в галузі цифрових технологій, актуальних сьогодні, а також готовності самовдосконалюватися та навчатися протягом життя важлива задача роботи викладача. Розглянуто сервіси, що допоможуть викладачу активізувати студентів, спонукати їх на подальший розвиток власних здібностей та усвідомлене опанування цифрових технологій в рамках власної майбутньої професії.
The paper considers the implementation of the competency-based approach when teaching students. An important component of the professional competencies of a specialist is digital competencies. Free work with software, global network services is one of the advantages of a competitive specialist. The formation of the student’s fundamental knowledge and skills in the field of digital technologies, relevant today, as well as the willingness to improve and learn throughout life is an important task for the teacher. We consider the Internet platforms that will help the teacher activate students, provoke them to further develop their own abilities and the conscious mastery of digital technologies in the framework of their future profession.
Опис
Ключові слова
фінансист, навчання екології, цифрові компетентності, сервіси глобальної мереж, financiers, environmental education, digital competencies, global network services
Бібліографічний опис
Дегтярьова, Н. В. Формування конкретного рівня цифрових компетентностей студентів спеціальності «Фінанси» при вивченні екології [Текст] / Н. В. Дегтярьова, Л. Г. Зимогляд // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2020» : матеріали ІІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, квітень-травень 2020 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – С. 127–129.