Систематизація і класифікація в географії

Анотація
Методичні вказівки розраховані на студентів напряму підготовки 6.040104 Географія* денного відділення природничо-географічного факультету, що вивчають навчальну дисципліну «Основи наукових досліджень». У навчальному виданні розглядаються основи географічної класифікації та систематизації, принципи фізико- та економіко-географічного районування.
Methodical instructions are designed for full-time students in the direction of training 6.040104 Geography* of the faculty of Natural Sciences and Geography, studying the discipline "Fundamentals of Scientific Research". The textbook considers the basics of geographical classification and systematisation, the principles of physical and economic-geographical zoning.
Опис
Ключові слова
географія, geography, систематизація, systematisation, класифікація, classification
Бібліографічний опис
Корнус, О. Г. Систематизація і класифікація в географії [Текст] : методичні вказівки до вивчення теми курсу «Основи наукових досліджень» для студентів напряму підготовки 6.040104 Географія* / О. Г. Корнус , А. О. Корнус. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 28 с.