Peculiarities of Using Geoinformation Systems in Training of Future Geography Specialists in Higher Education Institutions

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті проаналізовано особливості використання геоінформаційних систем в освітньому процесі в закладах вищої освіти та обґрунтовано необхідність їх вивчення у підготовці бакалавра географії (спеціальність 106 Географія). Встановлено зв’язок геоінформаційних систем з іншими навчальними дисциплінами. Описано теми догеоінформаційних дисциплін, опанування якими допоможе студентам безперешкодно оволодіти ГІС-технологію. Проаналізовано ринок сучасних ГІС-пакетів. Наведена класифікація програмних продуктів (ГІС-пакет ArcGIS, MapInfoProfessional, «Панорама 11» («Карта 2011»), «Digitals», GeoDraw(Geograf), AutoCadMap3D, SAGAGIS, GRASSGIS, ILWIS, MapWindowGIS) із зазначенням функціоналу та інструментарію ГІС-пакетів. Також представлені можливості відкритих програм, що можуть бути використані в освітньому процесі (PhotoFiltre(побудова карт), XnView(перегляд), Picasa(додавання геотегів, за допомогою яких можна вказати місцевість зйомки будь-кого фото, використовуючи Google Earth і Google maps), QuantumGIS(може бути використана в якості основної платформи для навчання студентів як використовувати ГІС і як створювати найякісніші карти), мережеві сервіси GoogleEarth (електронний глобус), ArcGISOnline(використовується для управління і обміну картами і географічною інформацією), Golden SoftWare (Surfer) (універсальне картографічне ПО, що працює під управлінням ОС Microsoft Windows та використовується для швидкого і акуратного викреслення поверхонь карт і конвертації наданих даних у контурні, рельєфні або поштові карти, трьохвимірні поверхні, 3D-каркаси або векторну графіку)). Розглянуто основні моделі представлення даних, завдяки яким може реалізуватися робота ГІС. Зазначено основні переваги і недоліки застосування цих моделей. Визначено основні компетенції, які повинні набути майбутні географи під час вивчення навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи та бази даних», що дасть підстави для формування достатнього рівня конкурентоспроможного фахівця географії.
The article analyzes the peculiarities of using geoinformation systems in the educational process in higher education institutions and substantiates the need to study them in the training of a bachelor of geography (specialty 106 Geography). The connection of geoinformation systems (GIS) with other disciplines has been established. The topics of pre-geoinformation disciplines mastering of which will help students to acquire GIS technology without hindrance are described. The market of modern GIS packages, the use of which will help future specialists in geography to acquire GIS technology is analyzed. The classification of software products (GIS package ArcGIS, MapInfo Professional, «Panorama 1») («Map 2011»), «Digi-tals», GeoDraw (Geograf), AutoCad Map 3D, SAGA GIS, GRASS GIS, ILWIS, MapWindow GIS), indicating functionality and tools of GIS packages is given. The possibilities of open programs are also presented; they can be used in the educational process (PhotoFiltre (mapping), XnView (viewing), Picasa (adding geotagging with which you can specify the capture area of any photo,using Google Earth and Google maps), Quantum GIS (can be used as the main platform for teaching students how to implement GIS and how to create the highest quality maps), Google Earth network services (electronic globe), ArcGIS Online (used to manage and share maps and geographic information),Golden Soft Ware (Surfer) (universal mapping software that runs on Microsoft Windows and is used to quickly and accurately erase map surfaces and convert the provided data into contour, relief or post maps, three-dimensional surfaces, 3D frames or vector graphics).The main models of data presentation, due to which the work of GIS can be realized, are considered. The main advantages and disadvantages of using these models are indicated. The main competencies that future geographers should acquire during the study of the discipline «Geographic Information Systems and Databases»are identified, which will give foundations for the formation of a sufficient level of a competitive geography specialist.
Опис
Ключові слова
ГІС-технології, GIS-technology, ГІС-пакети, GIS-packages, СУБД, DBMS, бакалавр географії, bachelor of geography, географічні дані, geographical data
Бібліографічний опис
Korol, O. Peculiarities of Using Geoinformation Systems in Training of Future Geography Specialists in Higher Education Institutions [Text] / O. Korol, O. Kornus, A. Kornus // Human Geography Journal. – 2020. – Vol. 28. – P. 35–42. – DOI: 10.26565/2076-1333-2020-28-04.
Зібрання