Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/962
Title: Цифрові фізичні лабораторії як актуальний засіб навчання майбутнього вчителя фізики
Other Titles: Digital Physical Laboratories as a Important Mean of Training of Future Teacher of Physics
Authors: Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Keywords: цифрова лабораторія
комп’ютерний фізичний експеримент
ЦЛ «Архімед»
digital laboratory
computer physical experiment
DL "Archimedes"
Issue Date: 2015
Citation: Юрченко, А. Цифрові фізичні лабораторії як актуальний засіб навчання майбутнього вчителя фізики [Текст] /А. Юрченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (4). – С. 55–63.
Abstract: У статті обґрунтовано потребу у вивченні майбутніми вчителями фізики цифрових фізичних лабораторій та зазначено про актуальність розробки відповідного методичного забезпечення на рівні педагогічного університету та загальноосвітнього навчального закладу. Наведено означення терміну «цифрова фізична лабораторія», зазначено про вплив їх використання на якість навчального процесу: скорочення часу на підготовку і проведення фронтальних, демонстраційних та натурних експериментів, поліпшення наочності та фіксації результатів, підвищення точності вимірів, можливість комп’ютерного опрацювання експериментальних даних, розширення місць застосування приладів, модернізація «традиційних» лабораторних робіт. Коротко описано склад та сфери використання поширених у світі цифрових лабораторій «Einstein», «Архімед» та мобільної природничо-наукової лабораторії «LabDisc». Наведено аргументи на користь використання цифрової лабораторії «Архімед» у загальноосвітніх закладах України.
The need in the study of digital physical laboratories by future teachers of physics is proved in the article. The relevance of the development of such methodological support at the level of the pedagogical University and secondary school is listed. The definition of the term "digital physical laboratory" is given, the impact of their use on the quality of the educational process, among which the reduction of time for preparation and holding of the front, demonstration and field experiments, the improving of visibility and recording of the results, the improving of the accuracy of measurements, the possibility of computer processing of experimental data, the expanding the field of application of equipment, the modernization of "traditional" laboratory works, are discribed. The composition and areas of use in the world of digital laboratories "Einstein", "Archimedes" and of mobile natural-science laboratory "LabDisc" are briefly described The arguments in favor of using digital laboratory "Archimedes" in the secondary schools of Ukraine are given.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/962
ISSN: 2413-1571
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dig_lab (Yurchenko) 2015 FMO.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.