Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9510
Title: Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі
Other Titles: Correctional and Rehabilitation Activities: Development Strategies in the National and Global Dimensions
Keywords: спеціальна освіта
особи з психофізичними порушеннями
інклюзивна освіта
спеціальна педагогіка
реабілітація
спеціальна психологія
special education
persons with psychophysical disorders
inclusive education
special pedagogy
rehabilitation
special psychology
Issue Date: 2020
Publisher: СумДПУ ім А. С. Макаренка
Citation: Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі [Текст] : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 15-річчю заснування кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, 25 листопада 2020 року. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – 353 с.
Abstract: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції присвячений актуальним питанням у напряму розв’язання широкого кола соціальних, науково-методологічних, психолого-педагогічних і медичних проблем щодо забезпечення життєдіяльності людей з особливими освітніми потребами та вивчення цього досвіду у вітчизняній і закордонній системах. Видання містить матеріали наукових доповідей викладачів закладів вищої освіти, науковців науково-дослідних установ, докторантів, аспірантів, магістрантів, практичних працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, батьків, представників органів державного і місцевого самоврядування, недержавних громадських організацій, підприємств та інших установ.
Proceedings of the VI International scientific-practical online conference are devoted to topical issues in solving a wide range of social, scientific-methodological, psychological-pedagogical and medical problems in order to ensure the vital activity of people with special educational needs and study this experience in domestic and foreign systems. The publication contains materials of scientific reports of teachers of higher education institutions, scientists of research institutions, doctoral students, graduate students, undergraduates, practitioners in health care, education, social protection, parents, representatives of state and local governments, non-governmental organizations, enterprises and other institutions.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9510
Appears in Collections:Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збiрник VI Мiжнар конф (25.11.2020).pdf2,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.