Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8981
Title: Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів ЗВО при вивченні природничо-наукових дисциплін
Other Titles: Peculiarities of Formation of Information and Analytical Competence of Students of Higher Education Establishment in the Study of Natural Sciences
Authors: Фомкіна, Олена
Fomkina, Olena
Кошова, Оксана
Koshova, Oksana
Шурдук, А. І.
Shurduk, A. I.
Keywords: інформаційно-аналітичні уміння
природничо-наукові дисципліни
вища та прикладна математика
інформаційно-аналітична компетентність
інтерактивні методи навчання
заклади вищої освіти
економіко-математичні методи
information and analytical skills
natural sciences
higher and applied mathematics
information and analytical competence
interactive teaching methods
higher education establishment
economics and mathematics methods
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Фомкіна, О. Г. Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів ЗВО при вивченні природничо-наукових дисциплін [Текст] / О. Г. Фомкіна, О. П. Кошова, А. І. Шурдук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. – Вип. 2 (14). – С. 132–140. – DOI: 10.5281/zenodo.3669071.
Abstract: У статті розглядаються особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів ЗВО при вивченні природничо-наукових дисциплін. Метою статті є розкриття особливостей процесу формування інформаційно-аналітичної компетнтності студентів спеціальності «Економіка» у закладі вищої освіти у контексті підвищення їх конкурентно-спроможності на сучасному ринку праці. Аналіз останніх дослідження і публікацій дозволив виділити і сформулювати основні інформаційно-аналітичні уміння. Розроблена методика формування інформаційно-аналітичних умінь студентів спеціальності «Економіка» під час вивчення природничо-наукових дисциплін, що базується на діяльнісному та системному підходах у навчанні і містить взаємопов’язані цільовий, організаційно-змістовий та діагностико-результативний етапи. Виокремлено педагогічні умови, що сприяють формуванню інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів. Визначено критерії, етапи та рівні сформованості відповідних умінь. Доведено, що при проведенні практичних занять з дисциплін природничо-наукового циклу викладач, разом із традиційними завданнями, повинен використовувати завдання, що потребують умінь роботи з інформацією. Діагностико-результативний етап методики формування інформаційно-аналітичних умінь відображено відповідними критеріями (мотиваційний, операціонально-технологічний та інформаційно-змістовий) із відповідними показниками та рівнями (початковий, низький, середній, високий) їх сформованості. Досягнення студентами певного рівня сформованості інформаційно-аналітичних умінь визначає кінцевий результат розробленої методики. Усі компоненти запропонованої методики утворюють цілісну систему формування інформаційно-аналітичних умінь студентів економічних спеціальностей ЗВО як основи для підвищення рівня їхньої інформаційно-аналітичної компетентності.
The peculiarities of forming of information and analytical competence of students of higher education establishment in the study of natural sciences are considered in this article. The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the process of formation of information and analytical competence of students of specialty «Economics» in higher education in the context of increasing their competitiveness in the modern labor market. Basic information and analytical skills that are the basis of future information and analytical competence were defined and formulated. The methodology of formation of information and analytical skills of students of specialty «Economics» during the study of natural sciences contains interrelated target, organizational, content and diagnostic stages. The pedagogical conditions that contribute to the formation of information and analytical skills of future economists are distinguished. The criteria, stages and levels of development of relevant skills are defined. It is proved that in conducting practical lessons in the disciplines of the natural science cycle, the teacher, together with traditional tasks, should use tasks that require the ability to work with information. Diagnostic-resultative stage of the methodology of forming information-analytical skills is reflected by the relevant criteria with the corresponding indicators and levels of their formation. Students' achievement of a certain level of information and analytical skills formation determines the result of the methodology. All the components of the proposed methodology form a complete system of formation of informatical and analytical skills of students of economic specialties of higher education establishment.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8981
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fomkina_Koshova_Shurduk.pdf496,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.