Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8956
Title: Методичні засади використання інтерактивних методів колективно-групового навчання у процесі вивчення біології в основній школі
Other Titles: Methodical Bases of the Use of Interactive Collective-Group Learning Methods in the Process of Teaching Biology in the Basic School
Authors: Міронець, Людмила Петрівна
Mironets, Liudmyla Petrivna
Мельник, Світлана
Melnyk, Svitlana
Keywords: сучасні методи навчання
інтерактивні методи
колективно-групове навчання
біологія
основна школа
освітній процес
пізнавальна активність
навчальні досягнення
modern teaching methods
interactive methods
group-group teaching
biology
basic school
educational process
cognitive activity
educational achievements
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Міронець, Л. П. Методичні засади використання інтерактивних методів колективно-групового навчання у процесі вивчення біології в основній школі [Текст] / Л. П. Міронець, C. А. Мельник // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. – Вип. 2 (14). – С. 14–22. – DOI: 10.5281/zenodo.3669031.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню методичних засад використання сучасних методів, зокрема інтерактивних, у процесі навчання біології в основній школі. Розкрита роль і місце інтерактивного навчання у сучасному освітньому процесі, описано різні підходи до класифікації інтерактивних методів. Досліджено, що інтерактивні методи орієнтовані на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб особистості, тому особлива увага приділяється організації процесу ефективної комунікації, в якій учасники процесу взаємодії мобільніші, відкритіші й активні. Найбільшу увагу зосереджено на групі інтерактивних методів колективно-групового навчання: «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи – учусь» (або «Кожен учить кожного», або «Броунівський рух»), «Ажурна пилка» («Мозаїка», «Джиг-соу»), аналіз ситуації, вирішення проблем («Дерево рішень»). У статті також висвітлено методичні засади застосування методів колективно-групового навчання на уроках біології у основній школі. У ході педагогічного експерименту досліджено та проаналізовано ефективність методики проведення уроків із застосуванням різних методів інтерактивного навчання. Результати експерименту свідчать про підвищення рівня пізнавальної активності та навчальних досягнень учнів у процесі вивчення біології. За результатами експерименту зроблено висновок, що інтерактивні методи колектично-групового навчання справляють позитивний емоційний вплив на школярів і сприяють формуванню та розвитку пізнавальної активності. Інтерактивні технології вплинули на всіх учнів і дали свої позитивні результати. Після впровадження експерименту, навіть ті учні, які мають середній рівень успішності не залишилися байдужими до вивчення запропонованого навчального матеріалу. Усі учні досліджуваного класу під час уроків активно працювали, з цікавістю самостійно дізнавалися нові факти та події, вдосконалили свої вміння працювати злагодженим колективом, чітко і лаконічно аргументувати відповідь, творчо підходити до вирішення проблем.
The article is devoted to the research of methodological foundations of the use of modern methods, in particular interactive, in the process of teaching biology in basic school. The role and place of interactive learning in the modern educational process is revealed, different approaches to the classification of interactive methods are described. It is researched that interactive methods are focused on the realization of cognitive interests and needs of the individual, therefore special attention is paid to organizing the process of effective communication in which the participants are more active. The most attention is focused on the group of interactive collective-group learning methods: «Microphone», «Infinite sentences», «Brainstorming», «Learning – Learning» (or «Everyone Teaches Each», or «Bruno movement») «Mosaic», «Jigsaw»), situation analysis, problem solving («Decision Tree»). The article also describes the methodological principles of the application of methods of group-group teaching in biology lessons in basic school. In the course of the pedagogical experiment, the effectiveness of the methodology of conducting lessons with the use of different methods of interactive learning was investigated and analyzed. The results of the experiment indicate an increase in the level of cognitive activity and educational achievement of students in the study of biology. According to the results of the experiment, it was concluded that interactive methods of collective-group learning exert a positive emotional influence on the pupils and contribute to the formation of the development of learning. Interactive technologies have influenced all students and have produced positive results. After conducting the experiment, even those students who have an average level of success did not remain indifferent to the study of the applied material. All students of the experimental class all the time worked actively with the interest of independent learning new facts and even improved their ability to work with a well-coordinated team clearly and concisely justify the answer creatively to solve problems.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8956
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mironets_Melnyk.pdf529,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.