Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8594
Title: Theoretical and Practical Aspects of Using Game Technology in Teaching Geography to Students with Special Educational Needs
Other Titles: Теоретико-практичні аспекти використання технології гри в навчанні географії учнів із особливими освітніми потребами
Authors: Одинченко, Лариса Костянтинівна
Odynchenko, Larysa Kostiantynivna
Дмитрієва, Ірина
Dmytriieva, Iryna
Keywords: special comprehensive school
students with intellectual disabilities
educational process
geography lesson
game technologies
didactic games
спеціальна загальноосвітня школа
учні з інтелектуальними порушеннями
освітній процес
урок географії
ігрові технології
дидактичні ігри
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Odynchenko, L. Theoretical and Practical Aspects of Using Game Technology in Teaching Geography to Students with Special Educational Needs [Text] / L. Odynchenko, I. Dmytriieva // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. А. Біда, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 10 (94). – С. 365–375. – DOI: 10.24139/2312-5993/2019.10/365-375.
Abstract: The article deals with theoretical and practical aspects of the use of game technology in teaching geography to students with special educational needs. The experience of geography teachers on implementation of didactic games and interesting exercises in the educational process of special schools for children with intellectual disabilities is generalized. The author’s complex of geographic games, composed in accordance with curriculum, the main educational and correctional-developmental tasks of the school course of geography, taking into account mental and age characteristics of students with impaired intelligence, is characterized. Methodological recommendations for the use of game activity at geography lessons at a special school are given.
Мета статті полягає у висвітленні теоретико-практичних аспектів використання технології гри в навчанні географії учнів із особливими освітніми потребами. Для досягнення визначеної мети використано теоретичні (аналіз, систематизація, узагальнення наукових джерел) та емпіричні (педагогічне спостереження, аналіз поурочних планів, анкетування педагогів спеціальних шкіл) методи дослідження. На основі аналізу наукових джерел з’ясовано, що в спеціальній методиці географії зосереджено увагу на обґрунтуванні доцільності творчого застосування технології навчальної гри. Використання ігор і цікавих ігрових ситуацій із дидактичною метою розглядається продуктивним засобом формування в учнів із інтелектуальними порушеннями географічних знань, їх всебічного та гармонійного розвитку, корекції пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер. Вивчення й узагальнення практичного досвіду вчителів географії з питань упровадження ігрових технологій в освітній процес спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із інтелектуальними порушеннями засвідчило, що педагоги позитивно оцінюють навчально-ігрову діяльність у світлі ідей корекційно-розвивального навчання. Дидактичні ігри й ігрові ситуації в системі інших видів діяльності вважаються суттєвим резервом підвищення ефективності навчання географії в спеціальній школі. Проте, у шкільній практиці спостерігається епізодичність використання географічних ігор, одноманітність їх видів, вузьке спрямування переважно на закріплення й узагальнення знань, недостатній рівень забезпечення освітнього процесу з географії спеціальною методичною літературою. Схарактеризовано авторський комплекс географічних ігор, складений згідно зі змістом навчальної програми, основними освітніми й корекційно-розвивальними завданнями шкільного курсу географії, з урахуванням психічних і вікових особливостей учнів із інтелектуальними порушеннями. Надано методичні рекомендації щодо творчого застосування дидактичних ігор і цікавих вправ на уроках географії в спеціальній школі.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8594
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36.pdf180,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.