Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8454
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСеменог, Олена Миколаївна-
dc.contributor.authorSemenoh, Olena Mykolaivna-
dc.date.accessioned2020-02-11T13:00:59Z-
dc.date.available2020-02-11T13:00:59Z-
dc.date.issued2019-05-
dc.identifier.citationSemenoh, O. M. Academic Culture as a Composition of National Innovation Security [Text] / O. M. Semenoh // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 16–17 травня 2019 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. – С. 20–28.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8454-
dc.description.abstractThe article describes the essence and content of academic culture as a significant component of national innovation security. The semantic and terminological analysis of the key concepts of the research like “national security”, “human security”, “human security of humanity”, “human capital” were carried out. The concept of “innovative security” is described as a stable, effective provision of country’s innovations in the economy, creation of conditions for modernization of industries, development of priority areas of fundamental and applied scientific research, technical and technological developments that ensure the competitiveness of the country. It was proved that main features of academic culture are the culture of study at the university, ethical values, traditions, norms, rules for conducting scientific research; scientific linguistic culture, professional subculture of the scientific community; social, moral responsibility for the process and results of the research which is formed in the cultural and educational space of higher education institution. The cultural and educational space of the university is described as a component of the development of human capital and one of the factors of national innovation safety. It is noted that universities must clearly show the values of educational services, be centers of academic culture, act on the principles of academic freedom, public responsibility, respect for human dignity and support adherence to academic integrity in research activities. The formation of the researcher’s academic culture in the conditions of the university’s cultural and educational space is defined as a complex, multidimensional, phased process of qualitative changes in the psychological sphere of the individual, taking into account the main provisions of the theory of activity, intercultural communication; the ideas of a humanistic, acmeological paradigm; concept of continuous pedagogical education.uk_UA
dc.description.abstractУ статті охарактеризовано сутність, змістове наповнення академічної культури як вагомого складника національної інноваційної безпеки. Здійснено семантико-термінологічний аналіз ключових понять дослідження «національна безпека», «людська безпека», «безпека людського розвитку», «людський капітал». Поняття «інноваційна безпека» охарактеризовано як стан стабільного, ефективного забезпечення держави інноваціями в економіці, створення умов для модернізації галузей виробництва, розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок, що забезпечують конкурентоспроможність держави загалом. До рис академічної культури віднесено культуру навчання в університеті, етичні цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження; наукову мовну культуру, професійну субкультуру наукового співтовариства; соціальну, моральну відповідальність за процес і результати дослідження, що формується в культурно-освітньому просторі закладу вищої освіти. Окреслено культурно-освітній простір університету як складову розвитку людського капіталу та одного із факторів національної інноваційної безпеки. Зазначено, що університети мають виразно демонструвати цінності освітніх послуг, бути осередками академічної культури, діяти на принципах академічної свободи, суспільної відповідальності, пошани до людської гідності і дотримання академічної доброчесності у дослідницькій діяльності. Формування академічної культури дослідника в умовах культурно-освітнього простору університету окреслено як складний, багатовимірний, поетапний процес якісних змін психологічної сфери особистості, що відбувається з урахуванням основних положень теорії діяльності, міжкультурної комунікації; ідеї гуманістичної, акмеологічної парадигми; концепції неперервної педагогічної освіт.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectnational securityuk_UA
dc.subjecthuman securityuk_UA
dc.subjecthuman capitaluk_UA
dc.subjectinnovation securityuk_UA
dc.subjectuniversityuk_UA
dc.subjectacademic cultureuk_UA
dc.subjectacademic integrityuk_UA
dc.subjectmentoruk_UA
dc.subjectнаціональна безпекаuk_UA
dc.subjectлюдська безпекаuk_UA
dc.subjectбезпека людського розвиткуuk_UA
dc.subjectлюдський капіталuk_UA
dc.subjectінноваційна безпекаuk_UA
dc.subjectуніверситетuk_UA
dc.subjectакадемічна культураuk_UA
dc.subjectакадемічна доброчесністьuk_UA
dc.subjectнаставникuk_UA
dc.titleAcademic Culture as a Composition of National Innovation Securityuk_UA
dc.title.alternativeАкадемічна культура як складова національної інноваційної безпекиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.identifier.orcid0000-0002-8697-8602-
Appears in Collections:Академічна культура дослідника в освітньому просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenog_english.pdf280,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.