Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8454
Title: Academic Culture as a Composition of National Innovation Security
Other Titles: Академічна культура як складова національної інноваційної безпеки
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Keywords: national security
human security
human capital
innovation security
university
academic culture
academic integrity
mentor
національна безпека
людська безпека
безпека людського розвитку
людський капітал
інноваційна безпека
університет
академічна культура
академічна доброчесність
наставник
Issue Date: May-2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Semenoh, O. M. Academic Culture as a Composition of National Innovation Security [Text] / O. M. Semenoh // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 16–17 травня 2019 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. – С. 20–28.
Abstract: The article describes the essence and content of academic culture as a significant component of national innovation security. The semantic and terminological analysis of the key concepts of the research like “national security”, “human security”, “human security of humanity”, “human capital” were carried out. The concept of “innovative security” is described as a stable, effective provision of country’s innovations in the economy, creation of conditions for modernization of industries, development of priority areas of fundamental and applied scientific research, technical and technological developments that ensure the competitiveness of the country. It was proved that main features of academic culture are the culture of study at the university, ethical values, traditions, norms, rules for conducting scientific research; scientific linguistic culture, professional subculture of the scientific community; social, moral responsibility for the process and results of the research which is formed in the cultural and educational space of higher education institution. The cultural and educational space of the university is described as a component of the development of human capital and one of the factors of national innovation safety. It is noted that universities must clearly show the values of educational services, be centers of academic culture, act on the principles of academic freedom, public responsibility, respect for human dignity and support adherence to academic integrity in research activities. The formation of the researcher’s academic culture in the conditions of the university’s cultural and educational space is defined as a complex, multidimensional, phased process of qualitative changes in the psychological sphere of the individual, taking into account the main provisions of the theory of activity, intercultural communication; the ideas of a humanistic, acmeological paradigm; concept of continuous pedagogical education.
У статті охарактеризовано сутність, змістове наповнення академічної культури як вагомого складника національної інноваційної безпеки. Здійснено семантико-термінологічний аналіз ключових понять дослідження «національна безпека», «людська безпека», «безпека людського розвитку», «людський капітал». Поняття «інноваційна безпека» охарактеризовано як стан стабільного, ефективного забезпечення держави інноваціями в економіці, створення умов для модернізації галузей виробництва, розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, технічних і технологічних розробок, що забезпечують конкурентоспроможність держави загалом. До рис академічної культури віднесено культуру навчання в університеті, етичні цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження; наукову мовну культуру, професійну субкультуру наукового співтовариства; соціальну, моральну відповідальність за процес і результати дослідження, що формується в культурно-освітньому просторі закладу вищої освіти. Окреслено культурно-освітній простір університету як складову розвитку людського капіталу та одного із факторів національної інноваційної безпеки. Зазначено, що університети мають виразно демонструвати цінності освітніх послуг, бути осередками академічної культури, діяти на принципах академічної свободи, суспільної відповідальності, пошани до людської гідності і дотримання академічної доброчесності у дослідницькій діяльності. Формування академічної культури дослідника в умовах культурно-освітнього простору університету окреслено як складний, багатовимірний, поетапний процес якісних змін психологічної сфери особистості, що відбувається з урахуванням основних положень теорії діяльності, міжкультурної комунікації; ідеї гуманістичної, акмеологічної парадигми; концепції неперервної педагогічної освіт.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8454
Appears in Collections:Академічна культура дослідника в освітньому просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenog_english.pdf280,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.