Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7565
Title: Some Aspects of Forming Student Positive Motivation to Learn Foreign Languages
Other Titles: Умови формування позитивної мотивації студентів до вивчення іноземних мов
Authors: Лобачова, І. М.
Lobachova, I. M.
Keywords: motivated student
encourage
foreign language learning activity
communicative situation
teaching methods
motivation
praise
learning style
teambuilding
умотивований студент
заохочення
іншомовна навчальна діяльність
комунікативна ситуація
методи навчання
мотивація
нагорода
стиль навчання
тімбілдинг
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Lobachova, I. M. Some Aspects of Forming Student Positive Motivation to Learn Foreign Languages [Текст] / I. M. Lobachova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – С. 120–131.
Abstract: The article deals with the problem of forming student positive motivation to learn foreign languages. In the research the following ways of student motivation are proposed: encourage students to visualize their success; implement all the learning styles; use individual methods for every student; take the class beyond the classroom walls; tell students expectations and standards for learning; change in style and authority; give rewards to students; be firm with the class, etc. The ways for keeping students motivated while teaching a foreign language (let students know aims and objectives of learning; give learners what they need; present directions for learning; recognize work well done; personalize teaching; use team building activities; support practicality in actions, etc.) are offered. In further articles it is planned to consider innovative methods and means in teaching foreign languages in higher education institutions.
У статті розглянуто низку способів мотивації студентів до вивчення іноземної мови. З’ясовано, що використання практично корисних методів, прийомів і засобів організації навчальної діяльності, їхнє доцільне поєднання, створення найбільш сприятливих умов, застосування командних та індивідуальних форм роботи в навчанні англійської мови є підґрунтям для формування позитивної мотивації студентів. Такий підхід дозволяє забезпечити ефективне засвоєння оригінального іншомовного матеріалу та підтримати зацікавленість у вивченні іноземної мови. Доведено, що мотивація студентів залежить від чітко окреслених цілей, нагальних потреб, кар’єрного зростання, мотивів, заохочення, опосередкованого впливу викладача та застосування тих навчальних методів, які найбільше сприяють мотивації. Мета розвідки – дослідити проблему формування позитивної мотивації студентів у вивченні іноземних мов; запропонувати шляхи заохочення студентів до вивчення англійської мови та способи підтримки мотивації в навчальній діяльності. Ураховуючи специфіку мети, у статті використано такі методи дослідження, як педагогічне спостереження, вивчення, аналіз та узагальнення педагогічного досвіду і літературно-наукових джерел, що дозволило зробити ґрунтовні висновки й дістатися до сутності окресленої проблеми. Розглянуто такі шляхи мотивації студентів щодо ефективного вивчення англійської мови: заохочувати студентів до візуалізації їхнього успіху; використовувати всі можливі стилі навчання; застосовувати індивідуальні методи навчання; залучати додаткові навчальні ресурси; практикувати життєві ситуації спілкування; організовувати навчальну активність за межами аудиторії; чітко визначати терміни й рівні вивчення мови; прогнозувати кінцевий результат; змінювати стиль навчання в аудиторії, щоб розкрити прихований потенціал студентів тощо). Запропоновано способи підтримки мотивації студентів під час викладання іноземної мови: дозволити студентам знати цілі та завдання навчання; дати їм те, що потрібно; показати напрями в навчанні; відзначити успіхи та добре виконану роботу; персоналізувати навчання; використовувати тімбілдинг; скеровувати студентів на практичне застосування здобутих знань тощо). У подальших дослідженнях заплановано розглянути інноваційні методи та засоби навчання іноземних мов у ЗВО.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7565
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lobachova_Umovy_formuvannia_pozytyvnoi_motyvatsii.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.