Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6733
Title: Дослідження особливостей самооцінки дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня
Other Titles: Investigation of the Peculiarities of Self-Assessment of Children of the Senior Preschool Age With General Underdevelopment of Speech of the III Level
Authors: Харченко, Тамара Григорівна
Kharchenko, Tamara Hryhorivna
Підлужна, Тетяна Олексіївна
Pidluzhna, Tetiana Oleksiivna
Keywords: самооцінка
старший дошкільний вік
загальне недорозвинення мовлення
адекватна самооцінка
неадекватна самооцінка
самооценка
старший дошкольный возраст
общее недоразвитие речи
адекватная самооценка
неадекватная самооценка
self-esteem
senior preschool age
general underdevelopment of speech
adequate self-esteem
inadequate self-esteem
Issue Date: 15-Feb-2019
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Харченко Т. Г. Дослідження особливостей самооцінки дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня [Текст] / Т. Г. Харченко, Т. О. Підлужна // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIIІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (15 лютого 2019 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії, Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 187–191.
Abstract: У статті розглядаються особливості самооцінки старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Висвітлено результати проведеного емпіричного дослідження.
В статье рассматриваются особенности самооценки старших дошкольников с общим недоразвитием речи ІІІ уровня. Представлены результаты проведенного эмпирического исследования.
The article deals with the peculiarities of self-esteem of older preschool children with general underdevelopment of speech of the III level. The results of the empirical research are described.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6733
ISSN: 2524-0587
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-188-192.pdf669,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.