Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6652
Title: До проблеми створення систем завдань з математики, спрямованих на розвиток творчого мислення учнів
Other Titles: The Problems of Creation the Systems of Tasks From Mathematics, which are Directional on the Creative Thinking Development
Authors: Чашечникова, Ольга Серафимівна
Chashechnykova, Olha Serafymivna
Івченко, А. С.
Ivchenko, A. S.
Тверезовська, Т. В.
Tverezovska, T. V.
Keywords: творчість
творче мислення
інтелектуально-евристичні здібності
тести розвитку творчого мислення
завдання з алгебри
creative
creative thinking
intellectual-heuristic abilities
test of creative thinking development
task from algebra and geometry
Issue Date: 2014
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Чашечникова, О. С. До проблеми створення систем завдань з математики, спрямованих на розвиток творчого мислення учнів [Текст] / О. С. Чашечникова, А. С. Івченко, Т. В. Тверезовська // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 3. – С. 118–127.
Abstract: У статті розглянуто питання розвитку творчого мислення учнів в процесі навчання математики. Пропонуються результати діагностики рівня розвитку творчого мислення старшокласників проведено в ході педагогічної практики студентів (анкетування школярів, тестування, результати розв’язування завдань творчого характеру). Одна з ідей статті – перш ніж пропонувати учням завдання творчого рівня, необхідно сформувати в них базові знання та вміння. Це є основою свідомого опанування знаннями в подальшому, сприяє розвитку здібностей, формуванню в учнів прийомів самоосвіти. Знання, здобуті школярами з будь-якої теми, є не кінцевою метою, а засобом для подальшого розвитку творчих можливостей учнів, використанням їх у житті. Будь-які навички можуть бути сформовані тільки у практичній діяльності та є результатом багаторазових дій. У творчій діяльності це набуває нового змісту. Аналіз педагогічної практики підтвердив, що опора на емоційність, образність, власний досвід учня – це найкращий шлях для розвитку творчої особистості. Спираючись на систему інтелектуально-евристичних здібностей особистості (здатність генерувати ідеї, здатність до фантазії, асоціативність пам’яті, здатність бачити протиріччя і проблеми, здатність до переносу навчальних досягнень, здатність відмовлятися від нав’язливої ідеї, незалежність мислення, критичність мислення), запропоновану В. А. Крутецьким, автори розробили відповідні завдання з алгебри і початків аналізу та геометрії. Для розвитку творчого мислення на уроках математики запропоновані учням комплексні творчі завдання, пов’язані з розвитком уваги, спостережливості, мислення, інтуїції.
In this article we examined a question about creative thinking development of pupils in the process of the mathematics studying. We propose diagnostic results of creative thinking development level of high school students, during the teaching practice of students (students questioning, testing, offering creative nature of tasks). One of the article idea - is forming a basic knowledge and skills in tasks, before you offer it to students. This is the basis of conscious acquisition of knowledge in the future, and promotes the development of students' self-learning techniques and development abilities. The knowledge acquired by students of any subject, is not an end but a means to further develop the creative possibilities of students using them in real life. Any skills can be formed only in practice and are the result of multiple actions. In this creative activity it takes a new meaning. The analysis of pedagogical practices confirmed that reliance on emotion, imagery, self-experience student - it's the best way to develop a creative personality. Based on the intellectual-heuristic abilities of the individual (the ability to generate ideas, the ability to fantasy, associative memory, the ability to see the contradictions and problems, the ability to transfer academic performance, the ability to abandon the obsession, independent thinking, critical thinking) which is proposed by V. A. Krutetskoy, developed in accordance with the objectives and principles of algebra and geometry analysis. The complete creative tasks, related to the development of attention, observation, thinking were offered to pupils for developing a creative thinking in mathematics lessons.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6652
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chashechnykova O. S., Tverezovska T. V., Ivchenko A. S..pdf875,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.