Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6441
Title: Формування у іноземних студентів інтелектуальних умінь роботи з іншомовною природничо-математичною інформацією
Other Titles: Fundamentalization of the Content of Foreign Students Training in Science and Mathematics
Authors: Зінонос, Н. О.
Zinonos, N. O.
Keywords: аналітико-синтетичне опрацювання
природничо-математичні дисципліни
іноземні студенти
іншомовне середовище
analyzing
synthesizing
foreign students
science and mathematics
foreign language environment
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Зінонос, Н. О. Формування у іноземних студентів інтелектуальних умінь роботи з іншомовною природничо-математичною інформацією [Текст] / Н. О. Зінонос // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 80–82.
Abstract: У статті розглядається необхідність формування інтелектуального потенціалу іноземних студентів нерідною для них мовою навчання на підготовчих відділеннях університетів. Висвітлено умови формування комунікативних навичок, необхідних для засвоєння студентами-іноземцями природничо-математичних знань і умінь. Обґрунтовано необхідність розвитку у студентів-іноземців навичок аналітико-синтетичного опрацювання науково-навчальних відомостей для забезпечення успішної адаптації до навчання в іншомовному середовищі.
The article considers the necessity of forming the foreign student’s intellectual potential in the non-native language of instruction at the preparatory departments of universities. The conditions for the formation of the communicative skills necessary for mastering the science and mathematical knowledge and skills by foreign students are highlighted. The article underlines the necessity of developing thinking skills such as analyzing, synthesizing, evaluating, reasoning, coming to a conclusion of scientific and educational information for students to ensure successful adaptation to learning in a foreign environment.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6441
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zinonos N. O..pdf557,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.