Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6397
Title: Interdisciplinary and Modeling Competencies as the Components of Fundamental and Professional Training of the Electromechanics Bachelors
Other Titles: Міждисциплінарні компетентності та компетентності з моделювання як складові професійної підготовки бакалаврів електромеханіки
Authors: Модло, Євгеній Олександрович
Modlo, Yevhenii Oleksandrovych
Keywords: professional training
electromechanics bachelors
professional competencies of the electromechanics bachelors
interdisciplinary competencies
modeling competencies
intellectual competence
project development competence
continuous self-improvement competence
професійна підготовка
бакалаври електромеханіки
професійні компетентності бакалаврів електромеханіки
міждисциплінарні компетентності
компетентності з моделювання
інтелектуальна компетентність
компетентність із розробки проектів
самоосвітня компетентність
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Modlo, Ye. O. Interdisciplinary and Modeling Competencies as the Components of Fundamental and Professional Training of the Electromechanics Bachelors [Текст] / Ye. O. Modlo // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (11). – С. 164–175.
Abstract: The purpose of this research is to identify and substantiate interdisciplinary competencies and competencies in modeling as components of fundamental and professional training of the electromechanics bachelors. The leading tendencies of professional training of electromechanics bachelors in Ukraine are revealed: transition to competence-based training standards; the development of integrated learning programs based on the National Qualifications Framework; development of professional standards of training specialists in the field of mechatronics for the metallurgical and mining industry; ensuring continuous training and retraining of electrical engineers based on the use of modern ICT. An analysis of previous researches has shown that fundamental learning in mathematics, physics, computer science and ICT are the necessary components of the professional training of electromechanics technicians and electromechanics bachelors. The results of the research made it possible to determine interdisciplinary competence and competence in modeling, the formation of which helps to bridge the gap between the basic natural-mathematical block and the mobile technological block of vocational training of electromechanics bachelors: interdisciplinary competencies (intellectual competence, competence in project development, constant competence of self-education, independent work and creative thinking, ICT competences and competences in fundamental sciences), and competencies in modeling (competence in applied mathematics, use of different methods of presentation of models and competence in modeling of electromechanical systems). It is shown that mobile Internet devices are a promising tool for learning electromechanics bachelors – mobile multimedia devices providing wireless access to information and communication Internet services for the collection, systematization, storage, processing, transmission, presentation of all kinds of messages and data.
Метою даного дослідження є визначення та обґрунтування міждисциплінарних компетенцій та компетенцій у моделюванні як компонентів фундаментальної та професійної підготовки бакалавра електромеханіки за новими стандартами вищої освіти. Виявлені провідні тенденції професійної підготовки бакалаврів електромеханіки в Україні: перехід до компетентісно-орієнтованих стандартів навчання; розробка інтегрованих навчальних програм на базі Національної рамки кваліфікацій; розробка професійних стандартів підготовки фахівців у галузі мехатроніки для металургійної та гірничодобувної промисловості; забезпечення безперервної підготовки та перепідготовки інженерів-електромеханіків на основі використання сучасних інструментів ІКТ. Проведений аналіз попередніх досліджень показав, що необхідною складовою професійної підготовки техніків-електромеханіків та бакалаврів електромеханіки є фундаментальна підготовка з математики, фізики, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. Результати дослідження надали можливість визначити та обґрунтувати компетенції, формування яких сприяє подоланню розриву між фундаментальним природничо-математичним блоком та мобільним технологічним блоком професійно- практичної підготовки бакалаврів електромеханіки: міждисциплінарні компетенції (інтелектуальна компетенція, компетентність у розвитку проекту, постійна компетенція самоосвіти, самостійна робота та творче мислення, компетенція ІКТ та компетенції в фундаментальних науках) та компетенції з моделювання (компетенція у прикладній математиці, використання різних способів подання моделей та компетенція у моделювання електромеханічних систем). Показано, що перспективним засобом навчання бакалаврів електромеханіки моделювання технічних об’єктів є мобільні Інтернет- пристрої – мультимедійні мобільні пристрої, що надають бездротовий доступ до інформаційно-комунікаційних Інтернет-послуг зі збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, передавання, подання всеможливих повідомлень і даних.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6397
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modlo.pdf421,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.