Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6356
Title: Проблемний підхід під час формування предметних компетентностей у процесі навчання біології та екології на профільному рівні
Other Titles: Problem Approach in the Formation of Subject Competences in the Process of Teaching Biology and Ecology at the Core Level
Authors: Москаленко, Микола Павлович
Moskalenko, Mykola Pavlovych
Вакал, Анатолій Петрович
Vakal, Anatolii Petrovych
Міронець, Людмила Петрівна
Mironets, Liudmyla Petrivna
Keywords: проблемний підхід
предметні компетентності
біологія
екологія
профільний рівень
метод навчання
старша школа
фізіологія рослин
дослідницька діяльність
problem approach
subject competence
biology
ecology
profile level
teaching method
senior school
plant physiology
research activity
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Москаленко, М. П. Проблемний підхід під час формування предметних компетентностей у процесі навчання біології та екології на профільному рівні [Текст] / М. П. Москаленко, А. П. Вакал, Л. П. Міронець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (11). – С. 22–27.
Abstract: У статті описано методику формування предметних компетентностей з біології та екології у 10 класі на профільному рівні за допомогою проблемного методу навчання. Мета даної статті полягає у вивченні дидактичних можливостей використання проблемного підходу під час формування предметних компетентностей в учнів старшої школи при вивченні теми «Пластичний обмін». Залученням учнів у пізнавальний процес шляхом створення проблемної ситуації можна сприяти формуванню різних предметних компетентностей. Одна з них з розділу вмінь – здатність застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички у сфері біології та екології при виконанні завдань, що передбачає прийняття рішень у змінних та нестандартних ситуаціях. Презентація учнем або групою учнів спільного міні-проекту на уроці формує комунікативну предметну компетентність - здатність усно і письмово описувати факти, зрозуміло для слухачів доносити власні погляди на актуальні наукові та суспільні проблеми у сфері біології. Якщо учні при цьому використають і відповідні технічні засоби, то це буде досягнення компетентності – здатності формулювати та аргументувати власні гіпотези з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Під час розв’язування проблемних ситуацій, відбувається активізація мислення, а не просто запам’ятовування готових термінів. Це сприяє формуванню предметної компетентності зі сфери автономності та відповідальності – здатність до самостійного пошуку та засвоєння нових знань у сфері біології та екології, до генерування нових ідей та відстоювання власної думки. Розв’язання поставленої проблеми на рівні рослинної клітини підкреслює екологічне значення води та сонячного світла на рівні біосфери нашої планети. Таким чином, може бути сформована предметна компетентність – здатність формувати причинно-наслідковий зв'язок між явищами живої природи та господарською діяльністю людини, їх впливом на здоров'я та безпеку людини, екологічну ситуацію.
The article describes the methodology of forming the subject competences in biology and ecology in the 10th form at the level using the problem method of teaching. The purpose of this article is to study the didactic possibilities of using the problem approach during the formation of subject competences in high school students during the study of the topic "Plastic exchange". Involving students in the cognitive process by creating a problem situation can contribute to the formation of various subject competences. One of the skills sections is the ability to apply the acquired theoretical knowledge and practical skills in the field of biology and ecology in the execution of tasks, which involves making decisions in variables and non-standard situations. A presentation by a student or a group of students of a joint mini-project at a lesson forms a communicative subject competence – the ability to describe verbally and in writing the facts, it is understandable for the audience to communicate their views on the actual scientific and social problems in the field of biology. If students also use the appropriate technical means, then this will be the achievement of competence – the ability to formulate and argue their own hypotheses using information and communication technologies. When solving problem situations, there is an intensification of thinking, not simply memorization of ready. It contributes to the formation of substantive competence from the sphere of autonomy and responsibility – the ability to independently search and learn new knowledge in the field of biology and ecology, to generate new ideas and defend their own thoughts. The solution of the problem at the level of the plant cell emphasizes the ecological importance of water and sunlight at the level of the biosphere of our planet. Thus, subject competence can be formed – the ability to form a causal relationship between the phenomena of wildlife and human economic activity, their impact on human health and safety.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6356
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskalenko M. P., Vakal A. P., Mironets L. P..pdf363,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.