Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5986
Title: Взаємодія учителя-логопеда закладу дошкільної освіти з сім’єю дітини з порушеннями мовленнєвого розвитку як вагомий засіб досягнення корекційної мети
Other Titles: Interaction of a Teacher-Speech Therapist of Preschool Education with a Family of a Child Who Has Speech Disorders as a Medium to Obtain a Corrective Objective
Authors: Стахова, Лариса Львівна
Stakhova, Larysa Lvivna
Keywords: форми взаємодії учителя-логопеда та батьків
діти з порушеннями мовлення
корекція мовленнєвих порушень
correction of speech disorders
forms of interaction between a speech therapist and parents
children with speech disorders
формы взаимодействия учителя-логопеда та родителей
дети с нарушениями речи
коррекция речевых нарушений
Issue Date: Nov-2017
Publisher: «Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Стахова, Л. Л. Взаємодія учителя-логопеда закладу дошкільної освіти з сім’єю дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку як вагомий засіб досягнення корекційної мети [Текст] / Л. Л. Стахова // Педагогічні науки : збірник наукових прць / Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний університет ; [редкол.: Б. М. Андрієвський, Є. С. Барбіна, В. С. Блах]. – Херсон, 2017. – Вип. LXXIX, т. 2. – С. 219–222.
Abstract: У статті висвітлюється проблема взаємодії учителя-логопеда закладу дошкільної освіти з сім’єю дитини, яка відвідує групу компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення. Проблема корекції мовленнєвих порушень та розвитку мовлення викликають у батьків низку питань. На деякі з них вони шукають та знаходять відповіді самі, а інші питання потребують поради педагогів. Взаємодія педагогів і батьків є необхідною умовою ефективного корекційного процесу та повноцінного мовленнєвого розвитку дошкільників, так як найкращі результати спостерігаються там, де вчителі-логопеди та батьки діють узгоджено.
В статье высвечивается проблема взаимодействия учителя-логопеда учреждения дошкольного образования с семьей ребенка, который посещает группу для детей с нарушениями речи. Проблема коррекции речевых нарушений и развития речи вызывают у родителей множество вопросов. На некоторые из них они ищут ответы самостоятельно, а другие вопросы требуют советов педагогов. Взаимодействие педагогов и родителей является необходимым условием эффективного коррекционного процесса и полноценного речевого развития дошкольников, так как самые хорошие результаты наблюдаются там, где учителя-логопеды и родители действуют совместно.
The article highlights the problem of interaction between the speech therapist of pre-school education establishments and the child's family, who visits the group for children with speech disorders. The problem of correction of verbal disorders and development of speech makes parents ask many questions. The answers on some of them they seek on their own, and other questions require the advice of teachers. The interaction of teachers and parents is a necessary condition for an effective corrective process and full-fledged speech development of preschool children, since the best results are observed where the speech therapists and parents act together.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5986
ISSN: 2413-1865
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Педнауки, Херсон.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.