Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5694
Title: Сутність та структура готовності майбутніх учителів інформатики до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами
Other Titles: Essense and Structure of Readiness of Future Teachers of Informatics to Professional Orientation of Pupils
Authors: Пономарьова, Наталія Олександрівна
Ponomarova, Nataliia Oleksandrivna
Keywords: підготовка майбутніх учителів інформатики
профорієнтаційна робота
готовність до проведення профорієнтаційної роботи
компоненти готовності
мотиваційно-ціннісний компонент
когнітивний компонент
практично- діяльнісний компонент
рефлексійно-оцінювальний компонент
preparation of future Informatics teachers
guidance
willingness to implement career guidance
components of readiness
motivational and valuable component
cognitive component
practical-active component
reveals-evaluation component
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Пономарьова, Н. О. Сутність та структура готовності майбутніх учителів інформатики до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами [Текст] / Н. О. Пономарьова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 7/8. – С. 129–137.
Abstract: Невід ’ємною складовою навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі є професійна орієнтація учнів, а підготовка школярів до професійного самовизначення - одне із важливих соціально значимих завдань професійної педагогічної діяльності вчителя. В статті проведено аналіз та узагальнення сучасних підходів до визначення складного та багатоаспектного поняття готовності майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі школярами. Готовність майбутнього учителя до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами розглядається як сукупність відповідних загальних та спеціальних знань, умінь та навичок, стійкого бажання здійснювати цю діяльність та здатності оцінювати рівень власної підготовки та підвищувати його. На підставі порівняльного аналізу основних підходів до виділення складових готовності майбутнього учителя до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами у її структурі виділено мотиваційно- ціннісний, когнітивний, практично-діяльнісний та рефлексійно-оцінювальний компоненти. Перспективою подальших наукових досліджень визначено розробку онволеного змісту складових готовності майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів з урахуваннями сучасних сучасні особливостей ІТ- галузі як сфери професійної орієнтації та специфіки викладання в загальноосвітній школі навчального предмету «Інформатика».
Preparing the pupils for professional self-determination is an integral part of the educational process in a secondary school and is an important and socially relevant problem of teacher's professional pedagogical activity. The article is devoted to the analysis and generalization of modern approaches to the definition of a complex and multidimensional notion of readiness of the future informatics teachers to the work of professional orientation with pupils. Readiness of the future teacher to work of professional orientation with pupils is regarded as the totality of the relevant general and specialized knowledges and skills, sustainable desire to implement this activity and the ability to evaluate and improve own skills of this activity. Based on a comparative analysis of the main approaches to allocation the components of readiness of the future teachers to the work of professional orientation with pupils, in its structure is highlighted: motivational-valuation, cognitive, practical-activity and reflective-evaluative components. The perspective of future researches is determined in the way to the updated content of readiness of the future informatics teachers to professional orientation of pupils in accordance with the modern special features of IT industry as a sphere ofprofessional orientation and specifics of teaching in a secondary school of a subject "Informatics".
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5694
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пономарьова_Сутність та структура.pdf683,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.