Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5599
Title: Основні засади корекції лексико-граматичної складової мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня в умовах ДНЗ
Other Titles: Basic Principles of Correction of Lexico-Grammatical Component of Speech of Children of the Senior Preschool Age with General Underdevelopment of Speech of the III Level in the Conditions of the School
Authors: Кляп, М. І
Kliap, M. I
Keywords: загальне недорозвинення мовлення
лексико-граматичні складові мовлення
корекційні програми
подолання вад мовлення
діти старшого дошкільного віку
general underdevelopment of speech
lexical and grammatical components of speech
correctional programs
overcoming of language defects
children of the senior preschool age
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Кляп, М. І. Основні засади корекції лексико-граматичної складової мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня в умовах ДНЗ [Текст] / М. І. Кляп // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (15 лютого 2018 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії ; Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 83–86.
Abstract: Стаття торкається окремих особли-востей організації корекційної логопе¬дичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку як важливого етапу попередження шкільної неуспішності. На підставі проаналізованих корек- ційних програм для дітей з вадами мовлення запропоновано реалізовувати програму, що включає розвиток лексичної та граматичної складових мовлення. Використовуючи доступні лексичні теми на логопедичних заняттях передба¬чається розширення словникового запасу, формування граматичної сторони мов-лення, удосконалення навичок зв'язного мовлення в різних ситуаціях. У резуль¬таті занять також розвиватиметься увага, уява, мислення та творчі здібності дитини.
The article concerns basic features in the organization of corrective speech therapy work with children of the senior preschool age as a major stage of prevention of underachievement in school On the basis of analyzed domestic and foreign correction programs for children with speech impairments, it is proposed to implement a program that includes the development of lexical and grammatical components of speech. Using the available lexical themes in speech therapy lessons, it is envisaged to expand the vocabulary, to form the grammatical side of speech, to improve the skills of coherent speech in various situations. As a result of the studies, the attention, imagination, thinking and creative abilities of the child will also be developed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5599
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kliap.pdf490,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.