Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5331
Title: Diagnostics of Motivation and Value Component of Business Communication Culture of the Future Specialists in Agriculture
Other Titles: Діагностика мотиваційно-ціннісного компонента культури ділового спілкування майбутніх фахівців аграрного профілю
Authors: Сільчук, Олеся Василівна
Silchuk, Olesia Vasylivna
Ніколаєнко, Юлія Олександрівна
Nikolaienko, Yuliia Oleksandrivna
Keywords: prospective specialists in agriculture
business communication culture
diagnostics
criteria
indexes and levels of development of motivation and value component of business communication culture
майбутні фахівці аграрного профілю
культура ділового спілкування
діагностика
критерії
показники
рівні сформованості мотиваційно- ціннісного компонента культури ділового спілкування
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сільчук, О. Діагностика мотиваційно-ціннісного компонента культури ділового спілкування майбутніх фахівців аграрного профілю [Текст] / О. Сільчук, Ю. Ніколаєнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 247–257.
Abstract: The paper deals with the problem of evaluation of business communication culture levels of the future specialists in agriculture. The aim of the study is to research the state of development of motivation and value component of business communication culture of the agrarian university students. Motivation criterion indexes are studied with a complex of methods (survey, questionnaires, interviews with students and teachers, testing and pedagogical observation of students' communicative activity). The results of the research show that the current system of training in agrarian universities does not provide the appropriate level of the development of motivation and value component of business communication culture. It proves the necessity of the development of efficient methods and technologies to raise students' motivation to communicate both in native and foreign languages.
У статті представлено результати експериментального дослідження щодо визначення стану сформованості культури ділового спілкування у здобувачів вищої освіти аграрних ВНЗ. В умовах сьогодення фахівець аграрного профілю має володіти комунікативними вміннями в діловій сфері для організації спільної діяльності, ефективної співпраці з колегами, обміну досвідом із партнерами. Тому культура ділового спілкування є важливим чинником успішної самореалізації фахівця, показником його мобільності й конкурентоспроможності на ринку праці. Мета статті - дослідити стан сформованості мотиваційно-ціннісного компонента культури ділового спілкування здобувачів вищої освіти аграрних ВНЗ. На основі аналізу змісту і структури культури ділового спілкування було виділено мотиваційний критерій, що характеризується такими показниками: мотивація розвивати культуру ділового спілкування, наявність пізнавально-комунікативних потреб, сформованість системи ціннісних орієнтацій у професійній взаємодії та усвідомлення значущості культури ділового спілкування для успішної майбутньої професійної діяльності. Для дослідження цих показників було розроблено комплекс методів, що включав: опитування, яке здійснювалось через анкети; бесіди зі студентами та викладачами; тестування; педагогічне спостереження за комунікативною активністю студентів. Результати проведеного дослідження свідчать, що існуюча система підготовки у вищих аграрних навчальних закладах не забезпечує формування достатнього рівня мотиваційно-ціннісного компонента культури ділового спілкування в майбутніх фахівців аграрного профілю. Про це свідчать переважання зовнішніх мотивів розвивати культуру ділового спілкування, відсутність у більшості студентів пізнавально-комунікативних потреб, діяльнісна спрямованість ціннісних орієнтацій у діловому спілкуванні, поверхневе усвідомлення цілей та функцій культури ділового спілкування у професійній діяльності тощо. З огляду на це виникає необхідність удосконалення комунікативної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю у вищих закладах освіти, зокрема: доповнення змісту навчальних гуманітарних дисциплін спеціальними модулями, темами і питаннями та розроблення завдань, спрямованих на формування у студентів позитивної мотивації щодо розвитку культури ділового спілкування.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5331
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Silchuk.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.