Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5174
Title: Моделювання у процесі навчання елементів лінійної алгебри та аналітичної геометрії майбутніх економістів
Other Titles: Design in the Process of Teaching the Elements of Linear Algebra and Analytical Geometry of Future Ekonomists
Authors: Шульга, Наталія Вікторівна
Shulha, Nataliia Viktorivna
Keywords: математика для економістів
зміст навчання математики
математичні моделі
задачі економічного змісту
лінійна алгебра
аналітична геометрія
табличний процесор MS Excel
комп'ютерно-орієнтоване навчання
mathematics for economists
content of teaching mathematics
mathematical models
task of economic content
linear algebra
analytical geometry
table processor MS Excel
computer-based learning
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Шульга, H. В. Моделювання у процесі навчання елементів лінійної алгебри та аналітичної геометрії майбутніх економістів [Текст] / H. В. Шульга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 169–177.
Abstract: У статті виділено основні види економічних задач, математичні моделі яких можна дослідити з використанням методів лінійної алгебри та аналітичної геометрії (моделі сукупної реалізації, витрат, планування в умовах обмежених ресурсів, випуску продукції, поновлення таблиць економічних даних, лінійні моделі вартості перевезень, ринку капіталу тощо). Розглянуто можливість розв'язання таких задач засобами табличного процесора MS Excel.
In this article mathematical models of the economical problems are considered. In these models the linear algebra and analytic geometry methods are used (the total implementation costs, planning in the conditions of limited resources, production, repair tables economic data, linear models of transportation costs, capital market and etc.). The possibility of the solve of these problems by the table processor MS Excel was shown.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5174
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shulga.pdf303,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.