Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5043
Title: Алгоритм cоціально-педагогічної підтримки батьків дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах
Other Titles: Algorithm of Social and Pedagogical Support of Parents of Children with Peculiarities of Psychophysical Development in Pre-School Education Institutions
Authors: Чечко, Тетяна
Chechko, Tetiana
Keywords: діти з особливостями психофізичного розвитку
соціально- педагогічна підтримка батьків дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах
виховний потенціал батьків
критерії виховного потенціалу
алгоритм соціально-педагогічної підтримки батьків
оцінка потреб батьків
комплексна програма соціально-педагогічної підтримки батьків дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах
міждисциплінарна команда
children with peculiarities of psychophysical development
social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institution
educational potential of parents
criteria of educational potential
algorithm of social and pedagogical support of parents
assessment of the needs of parents
comprehensive program of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institutions
interdisciplinary team
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Чечко, Т. Алгоритм cоціально-педагогічної підтримки батьків дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах [Текст] / Т. Чечко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018 – № 3 (77). – С. 264–275.
Abstract: Метою статті є визначення й обґрунтування етапів алгоритму соціально- педагогічної підтримки батьків дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах. Методами дослідження стали: аналіз та узагальнення джерельної бази, абстрагування, індукція і дедукція. У результаті дослідження дано визначення поняття «соціально-педагогічна підтримка батьків дітей із особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах». Обґрунтовано етапи алгоритму та програму соціально-педагогічної підтримки, визначено критерії й показники виховного потенціалу батьків дітей визначеної категорії. Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні оцінки потреб батьків в умовах дошкільного навчального закладу, у виокремленні форм роботи з батьками на кожному з етапів запропонованого алгоритму. Подальших наукових розвідок заслуговує дослідження змістово-методичного забезпечення соціально- педагогічної підтримки батьків в умовах дошкільного навчального закладу.
The purpose of the article is to define and substantiate the stages of the algorithm of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institutions. The research methods are analysis and generalization of the theoretical material based on scientific publications, abstraction, induction and deduction. As a result of this research, the definition of the concept of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institutions is proposed within the framework of which the concept of educational potential of parents is specified. The stages of the algorithm of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institutions are explained and the features of providing social and pedagogical support to parents by specialists at each of the stages are described. Criteria and indicators of educational potential of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institutions are determined. The issue of interaction of the specialists of the interdisciplinary team in the implementation process of the algorithm of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institutions is considered. The comprehensive program of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school educationl institutions is developed within the proposed algorithm. The practical significance of the research is to develop and substantiate the stages of the algorithm of social and pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical development in pre-school education institutions, to determine the forms of work with parents at each of its stages; to highlight the importance of the interdisciplinary team in the implementation process of social and pedagogical support of parents in pre-school education institutions; to substantiate the assessment of the needs of parents in a pre-school education institution; to explain the criteria and indicators of educational potential of these parents, according to which the content of thematic blocks of the comprehensive program is developed. The issue of studying the content and methodological provision of social and pedagogical support of parents in a pre-school education institution requires further research.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5043
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chechko.pdf892,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.