Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4997
Title: Застосування інтелект-карт для підвищення якості та ефективності навчання студентів курсу програмування вищих навчальних закладів
Other Titles: Application Intellect-Cards for Improving Quality аnd Efficiency оf Teaching Students Programming Courses оf Higher Education Institutions
Authors: Проскура, Світлана Леонідівна
Proskura, Svitlana Leonidivna
Keywords: інтелект-карта
асоціативне мислення
візуалізація
структурування
якість навчання
ефективне запам'ятовування
компетентність
курс програмування
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Проскура, С. Л. Застосування інтелект-карт для підвищення якості та ефективності навчання студентів курсу програмування вищих навчальних закладів [Текст] / С. Л. Проскура // Актуальні питання природничо-математичної освіти : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон [та ін.], голова редкол. О. С. Чашечникова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (9). – С. 129–137.
Abstract: У даній статті розглядається метод інтелект-карт як засіб для структурування даних у візуальній формі з метою активного їх сприйняття, ефективного запам'ятовування і відтворення. На сьогодняшний день, виходячи зі стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі (ESG – European Standards and Guidelines), зростає актуальність надання якісних освітніх послуг щодо підготовки студента ІТ-спеціальності та формування його компетентностей. Тому, застосування даного метода суттєво впливає на якість та ефективність навчання студентів курсу програмування ІТ-спеціальностей. В основі методу інтелект-карт лежить асоціативне мислення, візуалізація, цілісне сприйняття, саме так сприймає людський мозок навколишній світ і намагається інформацію цього світу побудувати деревовидно. Тому один з ефективних способів структурування запам'ятовування – це подання матеріалу, який потрібно запам'ятати, у вигляді структури типу «дерево». Інтелект-карти виступають альтернативою традиційному способу запису конспекту, запам’ятовуванню великих обсягів навчальних відомостей студентом для подальшого використання. Інтелект-карти − це графічне вираження процесів багатовимірного мислення. Перевага використаня інтелект-карт полягає у пов’язуванні роботи лівої та правої півкуль головного мозку. Це надає універсальний ключ до розкриття потенціалу, наявного в мозку кожного студента, удосконаленню його інтелектуальних здібностей. Застосування інтелект-карт станe мотивацією до більш інтенсивного навчання студентів курсу програмування у вищих навчальних закладах.
The following article views the method of intellect-cards as a means of structuring data in a visual form for the purpose of its active perception, efficient remembering and restoration. Basing on the Standards and Guidelines for quality assurance in Europe (ESG - European Standards and Guidelines), the relevance of providing qualified educational services for training of an IT specialized student and formation of his competences is growing nowadays.Thus the application of this method significantly affects the quality and efficiency of training of the Programming course students in IT specializations. The basis of the method of intellect-cards is associative thinking, visualization, holistic perception, just like human brain perceives the world and tries to construct the information of this world in a tree-like form.Therefore, one of the effective ways of structuring remembering is submitting the material you need to remember in a structure of a "tree." Intellect-cards become an alternative to the traditional way of making notes, storing large quantities of educational information by a student for further use. Intellect-cards are graphically expressed processes of multidimensional thinking. The advantage of using intellect-cards is the possibility to interconnect the work of left and right hemispheres of the brain. It provides us with a universal key to reveal the potential existing in the brain of each student and hens to improvement of his mental abilities. Application of intellect-cards will appear to be the motivator to a more intensive studying of programming course students of higher educatiol institutions.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4997
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proskura.pdf478,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.