Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4404
Title: Територіальна структура системи охорони здоров’я Роменського району та доступність медичних послуг
Other Titles: The Territorial Structure оf Health Care System оf Romny District аnd Territorial Accessibility оf Medical Services
Authors: Корнус, Олеся Григорівна
Філоненко, Ольга Сергіївна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Filonenko, Olha Serhiivna
Keywords: територіальна доступність
мережа медичних закладів
Роменський район
spatial accessibility
health institutions
Romny district
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Корнус, О. Г. Територіальна структура системи охорони здоров’я Роменського району та доступність медичних послуг [Текст] / О. Г. Корнус, О. С. Філоненко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 7. – С. 71–77.
Abstract: У статті розглянуто сучасну мережу медичних закладів у Роменському районі. З метою з’ясування територіальної доступності медичних послуг для населення розраховано індекс локалізації, індекс територіальної концентрації, середній радіус обслуговування медичних закладів, кількість населених пунктів на один лікувальний заклад. Окремо проаналізовано територіальну доступність медичних послуг, яку надає центральна районна лікарня. Виконано ранжування медичних закладів від вищого до нижчого, які, концентруючись у на селених пунктах, виступають у вигляді територіальних медичних центрів та пунктів, кожен з яких має свою зону обслуговування. Встановлено диспропорції територіальної доступності, нерівномірності у забезпеченні населення медичними закладами, медичними кадра ми, що спричиняє певні проблеми в організації медичного обслуговування. Створено картосхему територіальної доступності медичних послуг, що їх надає ЦРЛ Роменського району, де виділено зону обслуговування лікарні з радіусом 20 км та показано центри медичного обслуговування району різних рангів. Розроблено рекомендації щодо покращення медичного обслуговування населення Роменського району.
The article reviews the current network of medical institutions in the Romny district. To establish the territorial availability of medical services for population of district was calculated the localization index, the index of the territorial concentration, and the average radius of service of medical institutions. Separately was analyzed the territorial accessibility of medical services provided by Central district hospitals.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4404
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornus_Filonenko.pdf514,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.