Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3642
Title: Відбір і організація матеріалу для навчання усного перекладу
Other Titles: Selection and Organization of Material for Training Oral Interpretation
Authors: Сімкова, Ірина
Simkova, Iryna
Keywords: відбір матеріалу
організація навчального матеріалу
науково-технічні тексти
методичний фактор
лінгвістичний фактор
перекладознавчий фактор
навчання усного перекладу
майбутні філологи
material selection
organization of training material
scientific and technical texts
methodological factor
linguistic factor
translation factor
oral interpretation teaching
future philologists
Issue Date: 2013
Citation: Сімкова, І. О. Відбір і організація матеріалу для навчання усного перекладу [Текст] / І. О. Сімкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – №8 (34). – С. 270–279.
Abstract: У статті розглянуто три фактори (перекладознавчий, лінгвістичний і методичний), які складають наукову основу для відбору й організації науково-технічних текстів (НТТ) для навчання майбутніх філологів усного перекладу з аркуша (УПА). Проаналізовано перекладознавчий фактор, відповідно до якого, при відборі матеріалу необхідно врахувати специфіку УПА як процесу, що виявляється у його професійній спрямованості, адекватній передачі спеціальної інформації (з урахуванням екстралінгвістичних факторів) і в наявності особливостей, властивих усному перекладу. Сформулювано вимоги лінгвістичного фактору, специфіка якого стосується лінгвістичних і функціональних особливостей НТТ, його стильової та жанрової різноманітності, наявності термінології, поліфункціональної природи НТТ. Наведено вимоги до відбору й організації текстів відповідно до методичного фактору. Визначено ступінь доступності, достатності й ефективності матеріалів, які відбираються для навчання УПА.
The paper considers three factors (interpretation, linguistic and methodological) that make up the theoretical basis for the selection and organization of scientific and technical texts for training future philologists of oral interpretation. The interpretation factor is analyzed. It requires the material selection to be as specific as process of oral interpretation is. The specifics of oral interpretation includes a professional focus, an adequate transfer of specific information (including the extra-linguistic factors), and the features inherent to oral interpretation. The requirements of linguistic factor are formulated. The specifics of linguistic factor covers the linguistic and functional features of scientific and technical texts, its stylistic and genre diversity, availability of terms and the multifunctional nature of scientific and technical texts. The requirements for the selection and organization of texts according to methodological factors are given. The degree of accessibility, adequacy and efficiency of materials that are selected for training the oral interpretation is determined. According to the translation factor, training materials for the sight translation based on the scientific and technical texts should be professionally oriented; correspond to different thematic areas of academics; reflect real professional communication; be rich with terms; meet the communicative situation in the professional field of communication; and should reflect the specific features of the oral interpretation. Taking into account the linguistic factor, training materials for the oral interpretation based on the scientific and technical texts should be complete, integrated, etc.; be of the appropriate style and genre; be rich with terminology and should have a multifunctional character. The methodological factors require the training materials for the oral interpretation based on the scientific and technical texts to be of different genres; to be available in content and scope; to be organized according to a gradual build-up of difficulties (in terms of content and foreign language), to be gradually increased in volume and to use different genres. Further research in this direction could be the creation of the basic selection and organization principles for scientific and technical texts according to the factors considered above.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3642
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simkova___Vidbir i orhanizatsiia materialu dlia navchannia.pdf284,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.