Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3085
Title: Становлення суб’єктивного відношення школярів до природи у психолого-педагогічному контексті формування еколого-гуманістичних цінностей
Other Titles: Formation of the Subjective Relation of School Children to the Nature in Psyhology-Pedagogical Context of Formation of Ekology-Humanistic Values
Authors: Роман, С. В.
Roman, S. V.
Keywords: психолого-педагогічні основи
формування
суб’єктивне відношення до природи
еколого-гуманістичні цінності
шкільна освіта
psychology-pedagogical bases
formation
subjective relation to the nature
ecology-humanistic values
school education
Issue Date: 2013
Citation: Роман, С. В. Становлення суб’єктивного відношення школярів до природи у психолого-педагогічному контексті формування еколого-гуманістичних цінностей [Текст] / С. В. Роман // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 382–392.
Abstract: Для підвищення ефективності формування еколого-гуманістичних цінностей школярів представляється перспективним методичне використання в педагогічному процесі всього комплексу різноманітних факторів (психолого-педагогічних механізмів, системи методологічних принципів, методів і прийомів), що забезпечують становлення гуманного відношення до природи, сприйняття її як самоцінності і як суб’єкту. Проаналізовано етапи, психологічні рівні, механізми пізнання особистістю навколишнього середовища і системи параметрів, яка дозволяє визначити ступінь сформованості в школярів суб’єктивного відношення до природи і є одним із критеріїв ефективності екологічного виховання.
For increase of efficiency of formation of ecology-humanistic values of school children methodical use in pedagogical process of all complex of various factors (psychology-pedagogical mechanisms, system of the methodological principles, methods and receptions), providing formation of the humane relation to the nature, its perceptions as worthiness’s and as subject is represented perspective. A stage, psychological levels, knowledge mechanisms by the identity of environment and system of parameters which allows establishing a formation step at school children of the subjective relation to the nature are analyzed, and is one of criteria of efficiency of ecological education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3085
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanovlennia subiektyvnoho vidnoshennia shkoliariv.pdf531,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.