Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3071
Title: Упровадження технології проблемного навчання в процес професійної підготовки вчителів географії
Other Titles: An Introduction of the Technologies of the Problematic Teaching Into the Process of the Professional Preparation of Geography Teachers
Authors: Трегубенко, О. М.
Trehubenko, O. M.
Keywords: технологія проблемного навчання
професійна підготовка вчителів географії
розвиток особистості майбутнього фахівця
technology of the problematic teaching
professional preparation of Geography teachers
development of future specialists’ personality
Issue Date: 2013
Citation: Трегубенко, О. М. Упровадження технології проблемного навчання в процес професійної підготовки вчителів географії [Текст] / О. М. Трегубенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 309–316.
Abstract: У статті розкрито значення упровадження технології проблемного навчання в процес професійної підготовки вчителів географії. Розглянуто види проблемних питань і типи проблемних ситуацій, які доцільно використовувати в процесі підготовки майбутніх фахівців. Визначено методичні основи створення та розв’язання проблемних ситуацій під час викладання фахових дисциплін. Проаналізовано способи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вирішення проблемного завдання. Висвітлено методичні вимоги до використання технології проблемного навчання в процесі професійної підготовки вчителів географії.
An importance of an introduction of the technologies of the problematic teaching into the process of the professional preparation of Geography teachers has been investigated in the article. The kinds of problematic questions and types of the problematic situations have been investigated so that it can be appropriately used in the process of preparation of future specialists. The methodical bases of creation and solution of the problematic situations during the teaching of the special subjects have been determined. The ways of the activation students’ educational and cognitive activity during the solving of the problematic task have been analyzed. Methodical requirements of the process of the professional preparation of Geography teachers are determined.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3071
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uprovadzhennia tekhnolohii problemnoho navchannia.pdf523,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.