Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3043
Title: Психологічні передумови реалізації принципу наступності при формуванні словникового запасу в учнів загальноосвітньої школи
Other Titles: Psychological Background of Implementation of the Principle of Continuity in Formation of Vocabulary in Students of Secondary School
Authors: Сенько, І. С.
Senko, I. S.
Keywords: принцип наступності
словниковий запас
психологічні передумови
principle of continuity
vocabulary
psychological conditions
Issue Date: 2013
Citation: Сенько, І. С. Психологічні передумови реалізації принципу наступності при формуванні словникового запасу в учнів загальноосвітньої школи [Текст] / І. С. Сенько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 174–181.
Abstract: У статті визначено, що психологічні передумови реалізації принципу наступності при формуванні словникового запасу в учнів початкової та основної шкіл полягають у необхідності чіткого уявлення всієї системи розумових дій, що забезпечує повноцінне оволодіння необхідним словниковим запасом, врахуванні вікових та індивідуальних особливостей розвитку учнів. Розглянуто основні вікові закономірності розвитку дітей підліткового віку. Охарактеризовано розвиток мовлення підлітків як засіб спілкування, як спосіб набуття знань, як інструмент творення та засіб вираження емоційних станів і вольової регуляції поведінки, як об’єкт вивчення. Наголошено на тому, що правильно розвинене мовлення є для школяра засобом успішного навчання.
The article stipulates that the psychological preconditions for the realization of the principle of continuity in the formation of the vocabulary of students of primary and basic schools is a distinct view of the entire system of mental operations that provides a complete mastery of vocabulary words, the age and the individual characteristics of the students. The main age-related patterns of adolescent children. The present paper describes the development of speech adolescents as a means of communication, as a way of acquiring knowledge, as a tool and means of expression of emotional states and voluntary regulation of behavior, as an object of study. It is noted that it is properly developed for a student to successful learning tool.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3043
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psykholohichni peredumovy realizatsii pryntsypu nastupnosti.pdf508,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.