Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3015
Title: Особливості інтернаціонального виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України у 60–80-ті роки ХХ ст.
Other Titles: The Peculiarities of the International Education of the Senior Pupils in the Comprehensive Schools in Ukraine in the 60−80th Years of the XX
Authors: Лях, О. В.
Liakh, O. V.
Keywords: інтернаціональне виховання
старшокласники
інтернаціоналістські переконання й почуття
форми інтернаціонального виховання
international education
senior pupils
international views and feelings
forms of the international education
Issue Date: 2013
Citation: Лях, О. В. Особливості інтернаціонального виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України у 60–80-ті роки ХХ ст. [Текст] / О. В. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 35–42.
Abstract: У статті аналізується досвід інтернаціонального виховання в радянській школі, його завдання, зміст і форми. Автор досліджує особливості інтернаціонального виховання старшокласників, які виникають у зв’язку з особливостями цього вікового періоду; з’ясовує умови, за яких процес інтернаціонального виховання був ефективнішим. Підкреслюється, що інтернаціональне виховання здійснювалося у відповідності до принципу врахування вікових особливостей вихованців. Педагоги враховували психологічні та фізіологічні особливості учнів старших класів, рівень розумового та морального розвитку, їхній життєвий досвід, особливості сприйняття ними навколишнього світу, що зумовлювало вибір методів виховання і характер роботи з формування інтернаціоналістської культури старшокласників.
The experience of the international education in soviet schools, its tasks, content and forms are analyzed in the article. The author investigates the peculiarities of the international education of senior pupils. It is emphasized that the international education was realized according to the principle of the consideration the age-related peculiarities of the pupils The teachers took into account the psychological and physiology features of students of higher forms, level of mental and moral development, their vital experience, features of perception by them outward things, that determined the choice of the methods of the education and the character of the work on the formation of the international culture of senior pupils.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3015
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti internatsionalnoho vykhovannia.pdf519,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.