Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2917
Title: Структура рослинництва та її відповідність природним передумовам як чинник сталого розвитку агровиробництва (на прикладі Сумської області)
Other Titles: The Structure of Plant Growing and its Compliance With Natural Prerequisites as a Factor in the Sustainable Development of Agricultural Production (for Example, Sumy Region)
Authors: Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Keywords: географія
geography
рослинництво
plant growing
Сумська область
Sumy region
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Kopнуc, А. О. Структура рослинництва та її відповідність природним передумовам як чинник сталого розвитку агровиробництва (на прикладі Сумської області) [Текст] / А. О. Kopнуc // Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України : колективна монографія / за заг. ред. Л. І. Катан та Н. І. Демчук. – Дніпро : Пороги, 2017. – Розділ 2, глава 2.4. – C. 163–173.
Abstract: Охарактеризовано структуру посівних площ, що відводяться під урожай основних груп сільськогосподарських культур у Сумській області. Проаналізовано динаміку цієї структури та її відповідність фізико-географічним передумовам розвитку сільського господарства у регіоні. Наголошується на важливості приведення структури посівних площ і спектру вирощуваних рослин до науково обґрунтованих норм і співвідношень.
The structure of the sown areas allocated to the crop of the main groups of crops in the Sumy region is characterized. The dynamics of this structure and its correspondence to the physical and geographical preconditions of development of agriculture in the region are analyzed. It is noted the importance of bringing the structure of sown areas and the spectrum of cultivated crops to scientifically based norms and ratios.
Охарактеризована структура посевных площадей, отводимых под урожай основных групп сельскохозяйственных культур в Сумской области. Проанализирована динамика этой структуры и ее соответствие физико-географическим предпосылкам развития сельского хозяйства в регионе. Отмечается важность приведения структуры посевных площадей и спектра выращиваемых культур к научно обоснованным нормам и соотношениям.
Description: Колективна монографія виконана в межах Держбюджетних тем дослідження «Фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України», державний реєстраційний номер 01114U006058 (01.2014 р. - 12.2018 р.) та «Організаційно-методичні засади обліку, звітності і контролю у системі забезпечення економічної стійкості підприємств», державний реєстраційний номер 0116U003135 (01.2016 р. - 12.2020 р.).
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2917
ISBN: 978-617-518-348-9
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornus_Structura.pdfОсновна стаття535,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.