Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2832
Title: Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики
Other Titles: The Design of Knowledge From the Fundamentals of Nanotechnology into the Professional Activities of the Future Physics Teachers
Authors: Завражна, Олена Михайлівна
Zavrazhna, Olena Mykhailivna
Keywords: изучение нанотехнологий
профессиональная деятельность
системность
нанообразование
systemacy
studying nanotechnology
nanoeducation
integrated approach
professional activity
Issue Date: 2016
Publisher: Кіровоград
Citation: Завражна, О. М. Проектування знань з основ нанотехнологій в професійну діяльність майбутнього вчителя фізики [Текст] / О. М. Завражна, А. І. Салтикова // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016 – Вип. 9, Ч. 1. – С. 143–150.
Abstract: Дослідження стану викладання фізичних дисциплін у загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах, аналіз освітніх стандартів та програм у контексті світового розвитку наноіндустрії дає підстави стверджувати, що є необхідним включення понять нанотехнологій у загальний перелік фундаментальних фізичних термінів і уявлень. Основним джерелом отримання інформації з галузі нанотехнологій повинні бути курси фізики, де уявлення і поняття наносвіту можна поступово системно вводити спочатку як окремі питання загального курсу фізики, а потім більш поглиблено - на спеціальних курсах. Завдяки комплексному підходу та системності під час навчання основам нанотехнологій студент не тільки набуває знання, уміння та навички, а й розвиває здібності проектування їх у свою майбутню професійну діяльність. Такий підхід сприяє формуванню професійних компетентностей та розширює світогляд майбутнього учителя фізики. Крім цього, це надасть реальної можливості подолати суттєве відставання в наноосвіті від провідних країн і незабаром увійти до міжнародної освітньої наномережі.
The study of the state of teaching physical subjects in general and higher pedagogical educational institutions, the analysis of educational standards and programs in the context of the world development of the nanotechnology gives grounds to state that it is necessary to include concepts of nanotechnology in the general list of fundamental physical terms and concepts. The main source of information in the field of nanotechnology should be courses in physics, where the concepts and concepts of the nanoscience can be gradually introduced systematically as separate questions of the general course of physics, and then more deeply - on special courses. Due to the integrated approach and systematic approach to learning the basics of nanotechnology, the student not only acquires knowledge, skills and abilities, but also develops the ability to design their future professional activities. This approach contributes to the development of professional competencies and expands the outlook of the future physics teacher. In addition, this will provide a real opportunity to overcome the significant lag in nanoscience from the leading countries and soon enter the international educational nano-network.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2832
Appears in Collections:Навчальні виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.