Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2826
Title: Структура аксіологічної компетентності в шкільній історичній освіті
Other Titles: Structure of Axiological Competence in School History Education
Authors: Федчиняк, А. О.
Fedchyniak, A. O.
Keywords: аксіологічна компетентність
знання
уміння
досвід
цінності
axiological competence
knowledge
skills
experience
values
Issue Date: 2013
Citation: Федчиняк, А. О. Структура аксіологічної компетентності в шкільній історичній освіті [Текст] / А. О. Федчиняк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 190–198.
Abstract: У статті розкрито сутність поняття аксіологічна компетентність, яка в методиці навчання історії розуміється як здатність учнів визначати корисність, необхідність і значущість історичних подій і діяльності людей для суспільства та окремою індивіда. З’ясовано, що критерієм їх виступають як вічні загальнолюдські цінності, так і історичнів, локальні, групові. Проаналізовано різні підходи щодо визначення її структури. Виділено основні змістові компоненти аксіологічної компетентності учнів в шкільній історичній освіті: знання, вміння, досвід, цінності. Визначено зміст та критерії кожного із компонентів.
The article explores the essence of the concept of axiological competence. The author deals that in the method of teaching history axiological competence is understood as the students ability to determine the benefits, necessity and importance of historical events and human activities for humanity and the individual. The main criteria of the axiological competence is found. These area human, historical, local, group values. Different approaches to the determination of its structure are analized. The basic content components of axiological competence of pupils in school history education: knowledge, skill, experience, values are outlined. The content and criteria for each of the components are defined.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2826
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Struktura aksiolohichnoi kompetentnosti.pdf531,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.