Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2787
Title: Створення авторських методик сенсорного розвитку дітей у контексті реформаторської педагогіки
Other Titles: Creation of Authors’ Methods of Children’s Sensory Development in the Context of Reformatory Pedagogy
Authors: Барбашова, Ірина Анатоліївна
Barbashova, Iryna Anatoliivna
Keywords: особистість
розвиток
сприймання
навчання
зміст
методи
форми
засоби
предметне середовище
personality
development
perception
study
content
methods
forms
tools
objective environment
Issue Date: 2013
Citation: Барбашова, І. А. Створення авторських методик сенсорного розвитку дітей у контексті реформаторської педагогіки [Текст] / І. А. Барбашова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 3–10.
Abstract: У статті схарактеризовано підходи представників реформаторської педагогіки до розвитку сенсорики дитини: визначення ролі сприймання в пізнанні оточуючої дійсності; установлення провідних видів чуттів, які потребують удосконалення; обрання способів і засобів формування перцептивних процесів. Проаналізовано напрями вдосконалення чуттєвої сфери особистості, доведено, що навчання школярів перцепції стає ефективним завдяки застосуванню спеціального навчального обладнання; розглянуто провідні методи сенсорного розвитку дітей.
This article characterized the representatives of the reformatory pedagogy approaches to the children’s sensory development: defining perception role in cognition of reality; establishing the perception leading types, which require improvement; choosing tools and methods of forming perceptual processes. Directions of improvement of sensoric sphere of personality are analyzed; it is proved that teaching schoolchildren perception is effective thank’s to use of special education equipment; leading methods of sensoric development of children are revealed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2787
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stvorennia avtorskykh metodyk.pdf607,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.