Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2603
Title: Методичні особливості навчання студентів розмітки блоків при вивченні таблиць каскадних стилів
Other Titles: Students Teaching Methods Peculiarities of Marking Units the Study of Cascading Style Sheets
Authors: Дегтярьова, Неля Валентинівна
Dehtiarova, Nelia Valentynivna
Keywords: розмітка блоків
веб-сторінка
логічна структура сайту
методика навчання інформатики
метод аналогій
репродуктивний метод
block marking
website
logical site structure
methods of teaching science
method of analogies
reproductive method
Issue Date: 2017
Citation: Дегтярьова, Н. В. Методичні особливості навчання студентів розмітки блоків при вивченні таблиць каскадних стилів [Текст] / Н. В. Дегтярьова // Фізико-математична освіта : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1 (11). – С. 32–36.
Abstract: Стаття присвячена вивченню методичних особливостей навчання студентів мові гіпертекстової розмітки, таблиць каскадних стилів на прикладі опису блоків. Обґрунтовано актуальність вивчення мови гіпертекстової розмітки попри велике заповнення простору глобальної мережі системами управління контентом. Акцентується увага на веб-компетентностях як на одній зі складових інформатичних компетентностей майбутнього учителя інформатики. У роботі пропонується розглянути поступове опанування навичками роботи з блоком як одним з елементів логічної структури веб-сторінки, в контексті чого також описано сучасний підхід до логічного розбиття вебсторінки. Представлено використання методу репродуктивної діяльності та методу аналогій як необхідних методів при первинному закріпленні знань. Наведено приклад частини практичної роботи. З метою зацікавленості та реалізації творчого підходу наведено приклади оформлення рухомого тексту на веб-сторінках. В статті використовуються електронні ресурси, в яких розташовано колекції зразків оформлення різних елементів.
The article is devoted to methods of teaching students to hypertext markup language and cascading style sheets. The author talks about the relevance of the study of HTML language despite the large number of CMS. The emphasis is on webcompetencies, which are a part of it-competence of future teachers of Informatics. The article discusses the gradual acquiring skills when working with blocks. Students study HTML at the University. In school students learn possibility only about this. The teacher must be able to work with the sites ready and establish. The unit is part of the logical structure of the web page. So the modern approach to logical markup of the web page. Reproductive method and the method of analogies is a necessary method in arkticheskih works. An example is given of practical work. The teacher should remind about copyright when using ready-made solutions. The author cites the example design of mobile line for interested students and their work. Examples of design elements are placed on the pages of a global network of electronic resource.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2603
Appears in Collections:Статті
Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_1(11)_Dehtiarova_Scientific journal FMO.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.