Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13420
Title: Speech Acts of Control in English Dominant Parental Discourse
Other Titles: Мовленнєві акти контролю в англомовному домінантному парентальному дискурсі
Authors: Kozlova, Viktoriia Viktorivna
Козлова, Вікторія Вікторівна
Keywords: speech acts of control
directive of order
directive of demand
directive of prohibition
directive of warning
imperative construction
affirmative construction
English dominant parental discourse
мовленнєві акти контролю
директиви наказу
директиви вимоги
директиви заборони
директиви попередження
імперативні конструкції
стверджувальні речення
англомовний домінантний парентальний дискурс
Issue Date: 2023
Citation: Kozlova, V. Speech Acts of Control in English Dominant Parental Discourse [Text] / V. Kozlova // Слобожанський науковий вiсник. Серiя Філологічні науки : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. М. Семеног ; редкол.: Н. М. Бідюк, Л. М. Горболіс, Т. В. Григоренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 1. – С. 11–16. – DOI: https://doi.org/10.32782/philspu/2023.1.2
Abstract: The paper deals with typology, functioning and verbal representation of speech acts of control in English dominant parental discourse.The concept of speech acts of control has been clarified then directive of order, directive of demand, directive of prohibition and directive of warning types have been singled out. The analysis of linguistic forms of directive of order, directive of demand, directive of prohibition and directive of warning utilized by parents in dominant communication has been carried out. The analysis of the control speech acts by levels of directness in dominant parental discourse reveals the prevalence of direct mode stipulated by parental higher social position and authority. It was found out that linguistic forms of directives of order are affirmative imperative constructions and negative imperative constructions, lexico-grammatical level of directives of order are represented by imperative sentences comprising verbs that call for action completion or denote action cessation. It was revealed that when conveying categorical requirements, impolite and even disrespectful attitude, directives of order include negative-evaluative adjectives, obscene words. Linguistic expression of directives of demand are affirmative utterances containing volitional verbs. Directives of prohibition in dominant parental discourse are represented by affirmative constructions with verbs naming ban and disallowance. The category of modality is also employed for verbal representation of the directive of prohibition. The directives of warning are represented by imperative and affirmative constructions with modal verbs of obligation, negative imperative constructions and affirmative constructions with prohibitive nomination, negative constructions of egocentric character. The analysis of the lexical and syntactic means that comprise speech acts of control makes it possible to single out structural models containing addressing. This paper aims to compensate for the lacunae that are currently present in the field of English dominant parental discourse study in terms of speech act representation.
У статті досліджується питання типології, функціонування та вербальної репрезентації мовленнєвих актів контролюв англомовному домінантному парентальному дискурсі. Уточнено поняття мовленнєвого акту контролю, а такожвстановлено, що мовленнєві акти контролю в англомовного домінантному парентальному дискурсі представлені директиваминаказу, директивами вимоги, директивами заборони та директивами попередження. Констатовано, що всі зазначені типиприкметні власними особливостями структурно-семантичної репрезентації. Аналіз актів контролю за рівнями директивностів англомовному домінантному парентальному дискурсі виявляє поширеність прямої форми, з огляду на вищий соціальнийстатус та зумовлені цим повноваження батьків. Було з’ясовано, що директиви наказу репрезентовано стверджувальнимиімперативними конструкціями та заперечними імперативними конструкціями, а їх лексико-граматичний рівень представленийспонукальними реченнями, що містять дієслова на позначення виконуваної дії або дії, що має бути припинена. Було виявлено,що у разі експлікації категоричних вимог, у ситуаціях виявлення неповажного та грубого ставлення директиви наказу містятьнегативо-оцінні прикметники й нецензурні слова. Лінгвістичним вираженням вимоги є стверджувальні конструкції, що містятьдієслова волевиявлення. Директиви заборони представлені стверджувальними реченнями з дієсловами семантики відмовиу наданні дозволу. Категорія модальності також виявилася залученою в межах цього типу директивів. Директиви попередженняпредставлені імперативними та стверджувальними реченнями з модальними дієсловами зобов’язань, а також заперечнимита стверджувальними імперативними конструкціями із номінацією заборони, негативними конструкціями егоцентричногохарактеру. Аналіз лексичних та синтаксичних засобів, що містять мовленнєві акти контролю, дозволяє виділити структурнімоделі на позначення адресата спонукальності. Ця робота має на меті компенсувати лакуни, які нині існують у галузі дослідженняангломовного домінантного парентального дискурсу з точки зору його мовленнєво-актової репрезентації.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13420
Appears in Collections:Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Movlennievi akty kontroliu _2.pdf301,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.