Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13232
Title: Journey Through English: Explore and Grow
Other Titles: Подорожуй світом англійської: вивчай та зростай
Authors: Молгамова, Лілія Олексіївна
Козлова, Вікторія Вікторівна
Molhamova, Liliia Oleksiivna
Kozlova, Viktoriia Viktorivna
Keywords: англійська мова
міжнародне спілкування
освіта
виховання
особистість
характер
емоції
почуття
English
international communication
education
upbringing
people
personalities
characters
emotions
feelings
Issue Date: 2023
Publisher: CумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Молгамова Л. О. Journey Through English: Explore and Grow [Text] = Подорожуй світом англійської: вивчай та зростай : навчальний посібник з практики професійно-орієнтованого англійського мовлення для студентів третіх курсів факультетів іноземних мов педагогічних ЗВО / Л. О. Молгамова, В. В. Козлова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – 221 с.
Abstract: The study guide covers such conversational topics as "English as the Language of International Communication", "Education and Upbringing", "People and Personalities, their Characters, Emotions and Feelings". The main goal is the interconnected development of oral and written communication skills based on mastering lexical and grammatical material. The study guide is aimed at students of the 3rd year of the foreign language departments of pedagogical higher education institutions.
Цей навчальний посібник призначений для студентів факультетів іноземних мов педагогічних інститутів та університетів. Навчальний посібник розроблено з урахуванням принципів, цілей, завдань та змісту навчання іноземній мові на фахових факультетах педагогічних університетів, у відповідності з вимогами навчальної програми вивчення дисципліни «Практика професійно-орієнтованого англійського мовлення», що входить до переліку обов’язкових компонентів освітньо-професійних програм Середня освіта (Англійська та німецька мови), Середня освіта (Англійська та французька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка» та узгоджується з рекомендаціями Ради Європи з іноземних мов. Мета посібника – формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну, соціокультурну, професійно-педагогічну компетентності; автоматизувати фонетичні, граматичні та лексичні навички та розвивати уміння усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо); розширювати філологічний та професійний кругозір засобами мови, розвивати уміння логічного та аналітичного мислення, аналізу, самооцінки, вміння самостійно працювати з Інтернет ресурсами; формувати у студентів професійно-педагогічну компетентність шляхом виконання усних та письмових професійно-орієнтованих завдань; формувати гуманістичний, демократичний та загальнокультурний світогляд, патріотичну свідомість громадянина України, виховувати повагу до загальнолюдських цінностей. Зміст підручника розроблено згідно з вимогами програми вивчення дисципліни, відповідають передбаченої нею тематиці та вміщують навчальний матеріал, не відображений в чинних підручниках та посібниках з англійської мови, але який є необхідним для професійного становлення майбутнього вчителя англійської мови. Запропонований посібник містить матеріали з трьох розмовних тем, що вивчаються на 3-му курсі факультетів іноземних мов: English as a Global Language, Education and Upbringing, People and Personalities. Кожний розділ має чітку структуру та складається з певної кількості тематичних текстів і завдань до них, передмови до теми, вправ на формування лексико-граматичних навичок, матеріалу для прослуховування та перегляду, секції з розвитку писемного та усного мовлення, ідіоматичної скарбнички та професійно-орієнтованих завдань. Навчальний посібник має практичну актуальність та відповідає вимогам до навчальних видань.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13232
ISBN: 978-966-698-329-2
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JOURNEY THROUGH ENGLISH_EXPLORE AND GROW.pdf2,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.