Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/1286
Title: Психолого-педагогічні проблеми сучасного підручника з природничо-математичних дисциплін
Other Titles: Psycho-Pedagogical Problems of a Modern Manual for Natural and Mathematical Sciences
Authors: Тарасов, Л. В.
Tarasov, L. V.
Тарасова, Тетяна Борисівна
Tarasova, Tetiana Borysivna
Keywords: шкільний підручник
парадигма освіти
особистісно-орієнтована освіта
розвиток особистості
формування мислення
принципи підручника нового типу
гуманітаризація
інтеграція
нелінійність
розведення рівнів
school manual
paradigm of education
individually-oriented education
personality development
thinking process formation
principles of a new kind of manual
principles of a new kind of manual
humanization
integration
non-linearity
dilution levels
Issue Date: 2013
Citation: Тарасов, Л. В. Психолого-педагогічні проблеми сучасного підручника з природничо-математичних дисциплін [Текст] / Л. В. Тарасов, Т. Б. Тарасова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – № 1. – С. 52–56.
Abstract: У статті пропонується радикально змінити стиль і вектор націленості шкільних підручників під кутом зору особистісно-орієнтованої освіти. Якщо існуючі підручники пишуться фактично "під вчителі" і націлені, на те, щоб відігравати роль своєрідних "сценаріїв" уроків, – нові підручники повинні писатися "під учня" і повинні бути націлені на те, щоб відігравати роль своєрідних "самовчителів" для учнів. Такий підручник стає умовою організації навчання як спільної діяльності вчителя і учня. Розглядається комплекс принципів, орієнтованих на створення підручників нового типу: гуманітаризації, інтеграції, нелінійності, розведення рівнів. Пропонується подальша реалізація цих принципів при створенні підручників з природничо-математичних дисциплін.
A radical change of the style and the vector of school manuals orientation from the standpoint of individually-oriented education is suggested in the article. Whereas the present manuals are compiled “for the teacher” as a matter of fact, and are aimed at playing the role of the peculiar “scripts” for the lessons, new manuals should be compiled “for the learner”, and should be aimed at playing the role of the peculiar “manuals for self-tuition” for learners. A manual of this kind stipulates for studies organization as a common activity on the part of a teacher and that of a learner. A set of principles aimed at compiling a new kind of manuals is considered: humanization, integration, non-linearity, levels dilution kinds of manuals. Consequent realization of those principles in compiling the manuals for natural and mathematical sciences is suggested.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/1286
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarasov Psykholoho-pedahohichni problemy.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.