Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12432
Title: Розвиток теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні
Other Titles: Development of Management Theory of General Secondary Educational Institutions in Ukraine
Authors: Корж-Усенко, Лариса Вікторівна
Korzh-Usenko, Larysa Viktorivna
Гриненко, Світлана Олександрівна
Hrynenko, Svitlana Oleksandrivna
Keywords: розвиток
управління
теорія управління
заклад загальної середньої освіти
development
management
management theory
general secondary educational institution
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гриненко, С. О. Розвиток теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / С. О. Гриненко, науковий керівник Л. В. Корж-Усенко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 74 с.
Abstract: У магістерській роботі розкрито сутність понятійно-категоріального апарату дослідження, уточнено зміст понять: «керівництво», «управління», «внутрішньошкільне управління», «менеджмент», «освітній менеджмент», «педагогічний менеджмент», «теорія управління», «розвиток теорії управління закладами загальної середньої освіти», представлено широкий спектр підходів сучасних науковців що їх визначення. З’ясовано специфіку становлення теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні та світі. Схарактеризовано зміст модернізації теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні в 90-ті роки ХХ століття, що передусім був пов'язаний з утвердженням особистісного підходу в управлінні закладами загальної середньої освіти, активізацією розробки проблем інноваційного управління школою в умовах урізноманітнення типології закладів освіти, управління якістю освіти та соціально-психологічних аспектів управління. Окреслено особливості та основні напрями досліджень з теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні в перші десятиліття ХХІ століття.
The master's thesis reveals the essence of the conceptual and categorical apparatus of research, namely: leadership, management, in-school management, educational management, pedagogical management, management theory, development of management theory of secondary education, a wide range of approaches of modern scientists to their definition is presented. The peculiarities of the formation of the management theory of general secondary education in Ukraine and the world are clarified. The content of modernization of the management theory of secondary schools in Ukraine in the 90s of the twentieth century is characterized, which was primarily related to the establishment of a personal approach to the management of secondary educational establishments, intensification of the development of innovative school management issues in the conditions of diversification of typology of educational institutions, management of quality of education and socio-psychological aspects of management. Features and main directions of research on the theory of management of general secondary educational institutions in Ukraine in the first decades of the twenty-first century are outlined.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12432
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гриненко_магістерська робота.pdf630,99 kBAdobe PDFView/Open
протокол.pdf279,21 kBAdobe PDFView/Open
рецензія.pdf8,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.