Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 53
 • Документ
  Розвиток теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Гриненко Світлана Олександрівна; Hrynenko Svitlana Oleksandrivna; Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna
  У магістерській роботі розкрито сутність понятійно-категоріального апарату дослідження, уточнено зміст понять: «керівництво», «управління», «внутрішньошкільне управління», «менеджмент», «освітній менеджмент», «педагогічний менеджмент», «теорія управління», «розвиток теорії управління закладами загальної середньої освіти», представлено широкий спектр підходів сучасних науковців що їх визначення. З’ясовано специфіку становлення теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні та світі. Схарактеризовано зміст модернізації теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні в 90-ті роки ХХ століття, що передусім був пов'язаний з утвердженням особистісного підходу в управлінні закладами загальної середньої освіти, активізацією розробки проблем інноваційного управління школою в умовах урізноманітнення типології закладів освіти, управління якістю освіти та соціально-психологічних аспектів управління. Окреслено особливості та основні напрями досліджень з теорії управління закладами загальної середньої освіти в Україні в перші десятиліття ХХІ століття.
 • Документ
  Мережева взаємодія як фактор інноваційного розвитку закладів освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Гудова Тетяна Миколаївна; Hudova Tetiana Mykolaivna; Дєнєжніков Сергій Сергійович; Dieniezhnikov Serhii Serhiiovych
  В магістерській роботі поставлено проблему використання мережевої взаємодії для інноваційного розвитку закладів освіти, обґрунтовано комплекс критеріїв використання мережевої взаємодії для інноваційного розвитку закладів освіти, що включає систему показників та рівні (оптимальний, допустимий, критичний, неприпустимий), розроблено модель використання мережевої взаємодії для інноваційного розвитку закладів освіти, що дозволяє досягти наступних якісних змін в закладах освіти: стратегічної спрямованості інноваційної діяльності, оновлення змісту форм та засобів організації освітнього процесу на основі спільної колективної розподіленої діяльності учасників мережі, перенесення норм та способів, що виникають у мережевій взаємодії в організацію освітнього процесу, інноваційної діяльності, управління; створення мережевої організаційної структури закладів освіти; формування готовності педагогів до інноваційного розвитку закладів освіти.
 • Документ
  Партисипативний підхід у процесі підготовки викладача вищої школи
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Деркач Михайло Едуардович; Derkach Mykhailo Eduardovych; Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna
  В магістерській роботі розглянуто теоретико-практичні засади дослідження партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи». Уточнено сутнісні характеристики партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи. Розроблено модель партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи. Визначено особливості партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи. Обґрунтовано систему засобів щодо становлення партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи. Представлено цілісне осмислення феномена партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи, уточнено поняття партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи, розроблено модель партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи, обґрунтовано цінності та цілі партнерства з точки зору особистісного розвитку викладача вищої школи. Визначено та обґрунтовано систему засобів щодо становлення партисипативного підходу у процесі підготовки викладача вищої школи, яка моделюється інтенсивним способом, тобто акцент діяльності педагога зміщується з передачі знань, умінь та навичок на організацію діяльності студента.
 • Документ
  Формування рефлексивної позиції у майбутнього педагога в процесі професійної освіти.
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кибенко Аліна Сергіївна; Kybenko Alina Serhiivna; Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  В магістерській роботі розглянуто теоретико-практичні засади дослідження формування рефлексивної позиції у майбутнього педагога в процесі професійної освіти.З’ясовано сутність поняття рефлексивної позиції у майбутнього педагога та довести необхідність її формування в процесі професійної освіти.Виявлено та обґрунтовано організаційно-педагогічні, умови, що сприяють формуванню рефлексивної позиції у майбутнього педагога в процесі професійної освіти.Розроблено модель формування рефлексивної позиції у майбутнього педагога в процесі професійної освіти.Визначено критерії та показники оцінки рівня сформованості рефлексивної позиції у майбутнього педагога в процесі професійної освіти. Виявлено та обґрунтовано організаційно-педагогічних умов, що сприяють ефективному розвитку у майбутнього педагога рефлексивних здібностей; розроблено модель формування у майбутнього педагога рефлексивної позиції у процесі професійної освіти; визначено критеріїв та показники оцінки рівня сформованості у майбутнього педагога рефлексивної позиції.
 • Документ
  Промоція як фактор конкурентоспроможності закладу вищої освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кривцова Олена Борисівна; Kryvtsova Olena Borysivna; Осьмук Наталія Григорівна; Osmuk Nataliia Hryhorivna
  В магістерській роботі обґрунтовано трактування промоції як фактора формування конкурентоспроможності закладу вищої освіти; уточнено сутність поняття «конкурентоспроможність закладу вищої освіти»; схарактеризовано провідні фактори, що забезпечують успішність функціонування закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг. З’ясовано, що в умовах цифровізації суспільства формування конкурентоспроможності сучасного закладу вищої освіти залежить від організаційного забезпечення промоції закладу в мережі «Інтернет». Проаналізовано особливості використання веб-аналітики як одного з інструментів визначення якості інтернет-промоції; виокремлено основні критерії оцінювання веб-сайтів закладів вищої освіти пошуковими системами; досліджено особливості забезпечення якості веб-сайтів зарубіжних закладів вищої освіти.
 • Документ
  Управління маркетинговою діяльністю в закладі загальної середньої освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Осипенко Анна Володимирівна; Osypenko Anna Volodymyrivna; Проценко Ірина Іванівна; Protsenko Irina Ivanovna
  У представленій роботі теоретично обґрунтована сутність понять «маркетинг», «маркетингова політика освітньої організації»; з’ясована специфіка управління маркетинговою діяльністю у закладах загальної середньої освіти; проаналізована практика щодо впровадження маркетингової діяльності у закладах загальної середньої освіти; обґрунтувані рекомендації по впровадженню технологій управління маркетинговою діяльністю в закладах загальної середньої освіти.
 • Документ
  Теоретичні та методичні засади формування готовності викладача до професійної діяльності
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Поздняков Сергій Вікторович; Pozdniakov Serhii Viktrovych; Скоробогатська Оксана Іванівна; Skorobogatska Oksana Ivanivna
  В магістерській роботі показано, що в сучасному гуманітарному знанні існує різноманіття підходів до вивчення проблеми формування готовності викладача до професійної діяльності. Це пов’язано, як із зростаючою зацікавленістю дослідників даною проблемою, що зумовлено загальною логікою розвитку вивчення людини, так і з характером сучасних соціальних процесів. Розгляд теоретичних засад підготовки викладачів до професійної діяльності як різноманітного і складного явища дозволяє віднести його до ціннісно-значущих характеристик соціального буття. У магістерській роботі досліджені теоретичні та методичні основи формування готовності викладача до професійної діяльності. Підготовка до професійної діяльності викладача дозволяє простежити зв'язок економічних, соціальних і культурних параметрів через сутнісні характеристики індивіда. Професійна діяльність викладача є тією частиною духовної та матеріальної культури, яка сукупно відображає досягнення людини на певному етапі розвитку. Піднята проблема може бути представлена як аксіологічна і семіотична система, що відображає норми, характерні для окремих груп і суспільства в цілому.
 • Документ
  Формування психолого-педагогічної готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Покидько Михайло Олегович; Pokydko Mykhailo Olehovych; Проценко Ірина Іванівна; Protsenko Iryna Ivanivna
  В магістерській роботі розглянуто теоретико-практичні основи формування психолого-педагогічної готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності. Виокремлено сутність поняття психолого-педагогічна готовність майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності. Проаналізовано зміст основних компонентів структури психолого-педагогічної готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності. Виявлено провідні фактори, що визначають процес формування психолого-педагогічної готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності. Розроблено практичні рекомендації щодо формування психолого-педагогічної готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності. Розкрито структуру психолого-педагогічної готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності; визначено психолого-педагогічні умови формування психолого-педагогічної готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності; виявлено якісні зміни психолого-педагогічної готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної діяльності.
 • Документ
  Теоретичні та методологічні засади інноваційної діяльності закладу вищої освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Романенко Неля Олександрівна; Romanenko Nelia Oleksandrivna; Проценко Ірина Іванівна; Protsenko Iryna Ivanivna
  В магістерській роботі здійснено цілісне висвітлення сучасного стану та перспективних напрямів розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти. Визначено суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні чинники становлення та розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти на території України, у зв’язку з чим було сформовано основні підходи у розумінні поняття інновація. Визначено основні етапи інноваційного процесу в галузі вищої освіти. Сформульовано схему поділу інноваційного процесу на етапи, яка отримала назву «життєвий цикл інновацій». Уточнено структуру та особливості становлення і розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти в сучасній Україні. Проаналізовано теоретико – методологічні основи управління інноваційною діяльністю системи вищої освіти та визначено, що впровадження інновацій в галузі вищої освіти покликане забезпечити підвищення якості навчання, а також знизити витрати на досягнення звичних результатів освіти. Охарактеризовано та розкрито особливості розвитку інноваційної діяльності в галузі вищої освіти на сучасному етапі, у ході чого визначено основні напрямки модернізації вищої освіти, під час яких буде вирішена низка проблем сучасної вищої освіти. Сформовано методи та форми активного навчання, які орієнтовані на діджиталізацію освітнього процесу і забезпечують якісно новий рівень міжособистісної взаємодії, зокрема завдяки можливостям інформаційно-цифрових технологій. Конкретизовано динаміку розвитку інноваційної діяльності у галузі вищої освіти в європейському освітньому просторі та окреслено можливості використання позитивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої школи України.
 • Документ
  Особливості розвитку організаційної культури закладу вищої освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Сердюк Анна Олександрівна; Serdiuk Anna Oleksandrivna; Дєнєжніков Сергій Сергійович; Dieniezhnikov Serhii Serhiiovych
  В магістерській роботі уточнено поняття та обґрунтовано сутність організаційної культури закладу вищої освіти стосовно нашого дослідження, на основі конкретизації понятійного поля цього феномену, що дозволяє розглядати його взаємозв'язок та взаємообумовленість із поняттями «культура», «соціальна організація», «організація» , «освіта», «середовище», «простір», «взаємодія», «відносини»; виявлено сукупність теоретичних підходів до вивчення організаційної культури закладу вищої освіти на основі міждисциплінарного аналізу наукових джерел, що розкриває відмінності у її структурно-смисловому наповненні, типології, динаміці, функціях, факторах її розвитку, механізмах функціонування, засобах діагностики; визначено та обґрунтовано методологічні підстави побудови концепції розвитку організаційної культури закладу вищої освіти (системний, синергетичний, діяльнісний, суб’єктний, культурологічний, антропологічний, аксіологічний та процесуальний підходи), що дозволяють розглядати організаційну культуру закладу вищої освіти як цілісну відкриту систему; розроблено концепцію розвитку організаційної культури закладу вищої освіти, що має структурно-змістовну побудову, орієнтована на стимулювання процесів саморефлексії, саморозвитку та самовдосконалення суб'єктів, що дозволяє структурувати їхню взаємодію на основі гуманістичних культурозалежних відносин; обґрунтовано сукупність психолого-педагогічних умов (соціально-педагогічних, суб'єктно-особистісних, організаційно-педагогічних), що сприяють ефективному розвитку організаційної культури закладу вищої освіти.
 • Документ
  Формування екологічних знань майбутніх педагогів в освітньому процесі магістратури
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Стебницький Руслан Андрійович; Stebnytskyi Ruslan Andriiovych; Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna
  В магістерській роботі розглянуто теоретико-практичні засади дослідження формування екологічних знань майбутніх педагогів в освітньому процесі магістратури. Уточнено поняттєво-категоріальний апарат дослідження. Визначено стан розробленості проблеми формування екологічних знань у науковій літературі. Розроблено модель формування екологічних знань майбутніх педагогів в освітньому процесі магістратури. Експериментально перевірено модель і педагогічні умови, що забезпечують процес формування екологічних знань майбутніх педагогів. Уточнено поняттєво-категоріальний апарат дослідження та визначено стан розробленості проблеми формування екологічних знань у науковій літературі; розроблено модель формування екологічних знань майбутніх педагогів, що передбачає єдність структурних (мети, змісту, організаційних форм, методів, засобів) і функціональних (мотиваційна, прогностична, організаційна, аналітична, контролююча, корекційна) компонентів. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови реалізації означеної моделі (застосування активних методів навчання, використання інтеграційного підходу та міждисциплінарного синтезу як провідних для формування екологічних знань майбутніх педагогів в освітньому процесі магістратури, доцільність упровадження відповідного інтегративного спецкурсу).
 • Документ
  Педагогічні умови організації дистанційного навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Чекуріна Ірина Олександрівна; Chekurina Iryna Oleksandrivna; Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  У науковій роботі наведено теоретичне узагальнення особливостей підготовки майбутніх педагогів в системі дистанційного навчання закладів вищої освіти, що знайшло відображення в обґрунтуванні, розробці та визначенні педагогічних умов впровадження дистанційного навчання;обґрунтовано важливі соціально-економічні передумови введення дистанційної форми навчання, визначено переваги та недоліки дистанційної освіти як технології. Установлено, що дистанційне навчання – це різновид навчання, за яким учасники освітнього процесу здійснюють індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, так і синхронно у часі, використовуючи переважно електронні засоби навчання, основою якого є самостійна робота здобувачів освіти, що дозволяє навчатись за індивідуальною освітньою траєкторією. З’ясовано, що однією із ефективних моделей дистанційної освіти в процесі підготовки майбутніх педагогів є змішане навчання. Визначено, що вітчизняний досвід впровадження дистанційного навчання суттєвий, оскільки технології дистанційного навчання активно впроваджуються в підготовці майбутніх педагогів під час організації та проведення лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних занять, консультацій та самостійної роботи в синхронному або асинхронному режимах з використанням різноманітних онлайн платформ, інструментів і застосунків. Водночас спостерігається недостатнє відпрацювання практичних навичок всіх учасників освітнього процесу і відсутність обґрунтованих методичних засад для реалізації зазначеної форми навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів. Проведене теоретичне дослідження показало, що визначення ефективних педагогічних умов організації дистанційного навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів є актуальним.
 • Документ
  Розвиток професійної творчості студентів-хореографів під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Варава Ольга Миколаївна; Varava Olha Mikolaivna; Пшенична Любов Василівна; Pshenychna Liubov Vasylivna
  В магістерській роботі здійснений аналіз проблеми творчості й творчої діяльності як предмет дослідження у сфері різних наук. В її межах здійснено дослідження понятійно-категоріального апарату проблеми, механізмів творчості, умов та шляхів її розвитку. Сформульовано робоче поняття «професійна творчість хореографа», яке визначається як якість педагогічної діяльності, що забезпечує готовність особистості до творчого вирішення проблем, пов'язаних із проектуванням і передбаченням результатів діяльності танцівників, постановки танцю. Визначено, що хореографія – специфічний вид мистецтва, в якому думка, ідея передається тільки через рух і тіло артиста, тому необхідно навчитися «думати тілом» і синтезувати пластику з ідеєю, з музикою, з графічним рішенням. Хореографічна діяльність вимагає великого запасу енергії, проте вона обмежена в часі. Окреслено зміст показників і рівнів прояву основ професійної творчості в студентів-майбутніх хореографів. До показників були віднесені: професійна мотивація, творча активність, особливості творчого мислення, соціальна позиція в ціннісних орієнтаціях, переконаннях, інтелектуальна активність. Визначено рівні: процесуально дослідний (високий), продуктивно-евристичний (середній), адаптивний (низький).
 • Документ
  Конфліктологічна культура сучасного менеджера закладу вищої освіти
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Шепеленко Артем Олександрович; Shepelenko Artem Oleksandrovych; Осьмук Наталія Григорівна; Osmuk Nataliia Hryhorivna
  В магістерській роботі визначено соціальні особливості формування конфліктологічної культури управлінця, уточнено зміст поняття «конфліктологічна культура сучасного менеджера закладу вищої освіти», вивчено можливості тренінгових технологій у формуванні конфліктологічної культури менеджера закладу вищої освіти. Матеріали, теоретичні положення та висновки роботи можуть бути використані в підготовці й перепідготовці управлінських кадрів вищої школи. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності управлінців органів державної, регіональної і місцевої влади, військових частин, громадських організацій чи установ в інтересах підвищення якості і ефективності формування культурологічної культури фахівця.
 • Документ
  Розвиток комунікативної компетентності студентів медичного коледжу у професійній підготовці
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Білокобильська Людмила Олександрівна; Bilokobylska Liudmyla Oleksandrivna; Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  В магістерській роботі здійснений аналіз проблеми розвитку комунікативної компетентності студентів-майбутніх медиків на рівні медичного коледжу. Теоретичний аналіз дозволив визначити комунікативну компетентність студентів – майбутніх медичних працівників середньої ланки як інтегративну якість особистості, яка характеризується готовністю до виконання комунікативно орієнтованих терапевтичних завдань різного рівня складності і проявляється в толерантності, професійній емпатії, стресостійкості, милосерді, які сприяють полегшенню страждань, реабілітації, відновленню здоров'я пацієнта. Обґрунтовано педагогічну модель розвитку комунікативної компетентності майбутніх середніх медичних працівників, яка орієнтована на реалізацію принципів терапевтичної спільноти в освітньому процесі і включає: принципи, компоненти комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників середньої ланки, показники й рівні її сформованості, педагогічні умови. Визначено педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності студентів компетентності студентів – майбутніх медичних працівників.
 • Документ
  Педагогічні умови розвитку професійної культури майбутніх менеджерів в умовах університету
  (2020) Поповченко Андрій Леонідович; Popovchenko Andrii Leonidovych; Довгополова Ганна Геннадіївна; Dovhopolova Hanna Hennadiivna
  В магістерській роботі визначено й теоретично обґрунтовано сутність понять: «професійна культура» та «професійна культура майбутніх менеджера», визначено її структуру та функції; обґрунтовано комплекс педагогічних умов розвитку професійної культури майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти і забезпечення стійкої мотивації; збагачення професійно орієнтованих дисциплін нормативного циклу культурною проблематикою; використання в освітньому процесі активних та інтерактивних методів навчання; визначено критерії, показники та рівні розвитку професійної культури майбутніх менеджерів у фаховій підготовці; уточнено особливості професійної діяльності менеджерів.
 • Документ
  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх юристів у закладі вищої освіти
  (2020) Маломуж Сергій Вікторович; Malomuzh Serhii Viktorovych; Огієнко Олена Іванівна; Ohiienko Olena Ivanivna
  В магістерській роботі на основі системного підходу до аналізу педагогічних процесів теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування у майбутніх юристів навичок ефективного застосування ІКТ у фаховій діяльності; удосконалено зміст, форми і методи проведення занять з ІКТ під час підготовки майбутніх юристів у ЗВО, зокрема запроваджено комплексні заняття з фахово-орієнтованих дисциплін, де реалізовано модель навчання, провідною особливістю якої є поступовий перехід від традиційної аудиторної форми організації навчального процесу до індивідуально-консультаційної.
 • Документ
  Становлення та розвиток нормативно-правової бази в галузі вищої освіти
  (2020) Романенко Євген Олександрович; Romanenko Yevhen Oleksandrovych; Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna
  В магістерській роботі визначено особливості становлення та розвитку нормативно-правової бази в галузі вищої освіти задля актуалізації можливостей використання позитивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої школи. Визначено чинники (суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-освітні) та періодизацію становлення і розвитку нормативно-правової бази у галузі вищої освіти з виокремленням таких основних етапів: установчого (ХVІ–ХVІІІ ст.), що гарантував права та привілеї першим осередкам вищої освіти; імперського (ХІХ ст. – 1917 р.), що ґрунтувався на обмеженні академічних свобод та університетської автономії; державотворчого (1917–1920 рр.), на якому утверджувалися демократичні й гуманістичні підходи; радянського (1920–1990 рр.), для якого характерною була централізація, ідеологізація і регламентація вищої школи; сучасного (з 1991 р. до сьогодення), спрямованого на адаптацію вітчизняної системи вищої освіти до європейського нормативно-правового поля. Уточнено структуру та особливості становлення і розвитку нормативно-правової бази вищої освіти в сучасній Україні. Конкретизовано динаміку розвитку нормативно-правової бази вищої освіти в європейському освітньому просторі та окреслено можливості використання позитивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої школи України.
 • Документ
  Теоретико-методологічні аспекти інноваційної діяльності ЗВО
  (2020) Розман-Лі Аліса Василівна; Rozman-Li Alisa Vasylivna; Скоробагатська Оксана Іванівна; Skorobahatska Oksana Ivanivna
  В магістерській роботі розроблено модель розвитку інноваційного потенціалу структур освіти і сформульовані основні принципи її реалізації, які полягають в комплексному і раціональному розподілі різних видів забезпечення (фінансового, ресурсного, кадрового, організаційного) інноваційної діяльності закладів вищої освіти; структурна модель розвитку інноваційної діяльності вищої школи і більш ефективного функціонування закладів вищої освіти в умовах ринкової економіки, в якій відображено ряд недоліків в здійсненні інноваційної діяльності закладів вищої освіти і сформульовані цілі і завдання для їх усунення, класифікація форм і способів інноваційної діяльності закладів вищої освіти; вдосконалена структура вишівської системи управління, в якій виділено відділ науково-інноваційної діяльності, який координує і контролює науково-інноваційну діяльність закладу вищої освіти; схема взаємодії структур освіти і сфери виробництва, що враховує регіональні особливості, зацікавленість у використанні потенціалу вищої школи, інноваційну політику в галузі науки, галузях виробництва.
 • Документ
  Виховання цінностей громадянського суспільства у студентів закладів вищої освіти у процесі професійної підготовки
  (2020) Пугач Віта Олександрівна; Puhach Vita Oleksandrivna; Гаврило Олена Іллівна; Havrylo Olena Illivna
  В магістерській роботі визначено та науково обґрунтовано фундаментальні цінності громадянського суспільства, правові основи та роль інститутів громадянського суспільства у вихованні у студентської молоді цінностей громадянського суспільства; подальшого розвитку у дослідженні набули: сутність поняття «цінність» як центральної категорії виховання, поняття «громадянське суспільство» як сукупності інститутів, відносин і цінностей; особливості виховання толерантності та віротерпимості, громадянськості та патріотизму студентської молоді в умовах глобалізації і трансформації суспільства.