Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12321
Title: Застосування елементів сенсорної інтеграції в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку
Authors: Стахова, Лариса Львівна
Мороз, Людмила Василівна
Stakhova, Larysa Lvivna
Moroz, Liudmyla Vasylivna
Keywords: загальний недорозвиток мовлення
діти дошкільного віку
елементи сенсорної інтеграції
корекційно-розвиткова робота
логопедичні заняття
general speech underdevelopment
preschool children
sensory integration elements
correctional and developmental work
speech therapy classes
Issue Date: 2021
Citation: Стахова, Л. Л. Застосування елементів сенсорної інтеграції в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку [Текст] / Л. Л. Стахова, Л. В. Мороз // Acta Paedagogiсa Volynienses. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 4. – С. 151–156.
Abstract: У статті висвітлюється проблема включення елементів сенсорної інтеграції в логопедичну роботу з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Зазначено, що сенсорний та мовленнєвий розвиток відбуваються в тісній взаємодії, та, що до причин, які викликають порушення мовленнєвого розвитку дітей, відносяться порушення, що пов’язані з переробкою сенсорної інформації, тому одним із засобів корекції даних порушень може бути метод сенсорної інтеграції. Висвітлюються результати обстеження мовлення дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення за методикою обстеження мовлення дітей 4-7 років О. Зайцевої та В. Шептунової на констатувальному та контрольному етапах дослідження. Визначено принципи, на реалізації яких має базуватися включення елементів сенсорної інтеграції в систему логопедичної роботи: розвитку, індивідуального підходу, довіри та співробітництва, активності дитини, наочності, гуманізму і педагогічного оптимізму. Подано зразки використання обладнання Сенсорного центру (сенсорні доріжки, крупи, сухий басейн, пісок, балансир) на логопедичних заняттях з метою корекції порушень мовлення та його розвитку. Зазначено, що використання обладнання Сенсорного центру дає можливість дітям виконувати різноманітні предметно-практичні та ігрові дії, що сприяють розвитку дрібної моторики пальців рук, удосконаленню просодичних компонентів мовлення, розвитку слухового сприймання та фонематичних процесів, формуванню лексико-граматичних категорій, корекції порушень звуковимови, розвитку зв’язного мовлення, а також стимуляції сенсорних функцій, рухової активності, зняття м’язового та психоемоційного напруження, створення позитивного емоційного фону, активізації когнітивних процесів, підвищенню мотивації до спільної з дорослим та самостійної діяльності дошкільнят.
The article highlights the problem of including sensory integration elements in speech therapy work with preschool children with general speech underdevelopment. It is noted that sensory and speech development are closely related, and that the speech disorders causes are disorders related to the sensory information processing, so one of these disorders correcting means may be sensory integration method. The speech examination results of preschool children with general speech underdevelopment according to the speech examination method of children aged 4-7 of O. Zaitseva and V. Sheptunova at the ascertaining and control study stages are highlighted. The implementation principles of which should be based on the inclusion of sensory integration elements in the speech therapy system: development, individual approach, trust and cooperation, child activity, clarity, humanism and pedagogical optimism. Examples of the equipment use of the Sensory Center (sensory paths, cereals, dry pool, sand, balancer) in speech therapy classes in order to correct speech disorders and its development are given. It is noted that the sensory equipment use allows children to perform a variety of subject-practical and playful activities that promote the development of fingers fine motor skills, improving prosodic speech components, auditory perception and phonemic processes development, lexical and grammatical categories formation, speech disorders correction, development coherent speech, as well as sensory functions stimulation, motor activity, removal of muscle and psycho-emotional tension, creating a positive emotional background, cognitive processes activation, increasing motivation for joint with adults and independent activities of preschoolers.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12321
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Застосування елементів сенсорної.pdf251,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.