Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12231
Title: Особливості застосування комп’ютерних технологій на уроках математики для учнів з інтелектуальними порушеннями
Other Titles: Features of Computer Technologies in Mathematics Lessons for Students with Intellectual Disorders
Authors: Колишкін, Олександр Володимирович
Kolyshkin, Oleksandr Volodymyrovych
Тішкова, Вікторія Валентинівна
Tishkova, Viktoriya Valentynivna
Keywords: комп’ютерні технології
уроки математики
освітній процес
учні з інтелектуальними порушеннями
спеціальний заклад освіти
computer technologies
mathematics lessons
educational process
students with intellectual violations
special institution of education
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Тішкова, В. В. Особливості застосування комп’ютерних технологій на уроках математики для учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр / В. В. Тішкова; науковий керівник О. В. Колишкін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 102 с.
Abstract: Об’єктом дослідження є процес впровадження комп’ютерних технологій для дітей з інтелектуальними порушеннями. Предмет дослідження – процес використання комп’ютерних технологій на уроках математики для дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність застосування комп’ютерних технологій на уроках математики для дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями в умовах освітнього закладу. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтована актуальність дослідження, визначена мета та завдання дослідження. У першому розділі висвітлено теоретичні аспекти застосування комп’ютерних технологій для учнів з інтелектуальними порушеннями, дано визначення основних понять, проаналізовано особливості розвитку математичних уявлень в учнів з інтелектуальними порушеннями молодшого шкільного віку в умовах спеціального закладу освіти. У другому розділі висвітлено організацію процесу застосування комп’ютерних технологій на уроках математики для учнів з інтелектуальними порушеннями, визначено стан сформованості математичних уявлень в учнів означеної нозології молодшого шкільного віку, розкрито напрями корекційної роботи з формування математичних уявлень у даних дітей, які забезпечують ефективність процесу організації корекційно-педагогічної роботи з даного виду навчальної діяльності. У третьому розділі обґрунтовано експериментальну перевірку ефективності комп’ютерних технологій при формуванні математичних уявлень дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу освіти, розроблено зміст процесу застосування комп’ютерних технологій на уроках математики для учнів означеної нозології, який сприяв закріпленню дітьми нового математичного матеріалу, формуванню математичних уявлень і практичних навичок. У групових формах роботи забезпечувалися сприятливі умови для розвитку комунікативної діяльності учнів, вміння взаємодіяти в специфічних шкільних видах діяльності. При проведенні занять реалізовувався диференційований підхід у навчанні, заснований на обліку психологічних особливостей дітей з інтелектуальними порушеннями при формуванні математичних уявлень. Проведено аналіз результативності формувальної частини експерименту. У висновках узагальнено основні результати магістерського дослідження. Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження доповідалися під час проведення «Круглого столу» з проблем психолого-педагогічної і соціальної реабілітації, соціально-трудової адаптації та інтеграції дітей з обмеженими можливостями здоров’я в рамках проблемної групи за темою «Формування безперешкодного середовища для життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я»; під час участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (листопад 2020 р., м. Суми); під час участі у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» (травень, 2021 р., м. Суми); під час участі у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (листопад 2021 р., м. Суми). Матеріали магістерського дослідження висвітлені у 2 публікаціях. Загальний обсяг роботи – 102 сторінки, з них – 71 сторінка основного тексту, 4 рисунки, 3 таблиці, 85 джерел.
The object of research is the process of introducing computer technologies for children with intellectual disorders. The subject of research is the process of using computer technologies in mathematics lessons for children of junior school age with intellectual disorders. The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally check the effectiveness of computer technologies in mathematics lessons for younger school-age children with intellectual violations in an educational institution. Master’s work consists of entry, three sections, conclusions and list of sources used. In the introduction, the relevance of the study is substantiated, the purpose and objectives of the study are determined. In the first section, the theoretical aspects of the use of computer technologies for students with intellectual violations are highlighted, the main concepts are analyzed, features of the development of mathematical representations in students with intellectual violations of junior school age in a special educational institution. In the second section, the organization of the process of application of computer technologies in mathematics for students with intellectual violations is determined, the state of the formation of mathematical representations in students of the identified nosology of junior school age, the directions of correction work on the formation of mathematical representations in these children, which ensure the effectiveness of the organization's processes, correctional and pedagogical work on this type of educational activity. The third section substantiates the experimental verification of the efficiency of computer technologies in the formation of mathematical representations of children with intellectual disorders in the conditions of a special educational institution, developed the content of the process of application of computer technologies in mathematics lessons for students of the scientific nosology, which contributed to the fixation of children of new mathematical material, forming mathematical representations and practical skills. In group forms of work, favorable conditions for the development of communicative activities of students, the ability to interact in specific school activities were provided. When conducting classes, a differentiated approach in training was implemented, based on the accounting of psychological characteristics of children with intellectual disorders in the formation of mathematical representations. An analysis of the effectiveness of the molding part of the experiment was carried out. The conclusions are summarized the main results of the master’s study. Approbation of research results. Separate results of research were reported during the «round table» on problems of psychological and pedagogical and social rehabilitation, social and labor adaptation and integration of children with limited health opportunities within the problem group on the topic «Formation of an unimpeded environment for the life of children with disabilities of health capabilities»; During participation in the VI International Scientific and Practical Conference «Correctional-Rehabilitation Activity: Development Strategies in the National and World Dimension» (November 2020, m. Sumy); During participation in the VII International Scientific and Practical Conference «Correctional-Rehabilitation Activity: Development Strategies in the National and World Dimension» (November 2021, m. Sumy). Masters research materials are highlighted in 2 publications. The total volume of the work is 102 pages, of which are 71 pages of the main text, 4 drawings, 3 tables, 85 sources.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12231
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тішкова_маг.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open
Тішкова_протокол.pdf4,47 MBAdobe PDFView/Open
Тішкова_рец.pdf2,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.