Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11943
Title: Experimental Verification of the Effectiveness of the Structural-functional Model of the Pedagogical System of Future Teachers’ Early Professional Identity Formation in Higher Education Institutions by Means of Project-Training Technologies
Other Titles: Експериментальна перевірка ефективності структурно-функціональної моделі педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-освітніх технологій
Authors: Коваленко, Наталія Володимирівна
Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: рання професійна ідентичність майбутнього вчителя
формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя
професійно-педагогічна підготовка
педагогічна система формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя
навчально-науковий педагогічний проект
early professional identity of future teachers
formation of future teachers’ early professional identity
professional-pedagogical training
pedagogical system of forming future teachers’ early professional identity
educational-scientific pedagogical project
Issue Date: 2021
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Kovalenko, N. Experimental Verification of the Effectiveness of the Structural-functional Model of the Pedagogical System of Future Teachers’ Early Professional Identity Formation in Higher Education Institutions by Means of Project-Training Technologies [Text] / N. Kovalenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – № 4 (108). – С. 104–115. – DOI: 10.24139/2312-5993/2021.04/104-115.
Abstract: У статті здійснено експериментальну перевірку ефективності педагогічної системи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, У результаті експериментальної перевірки ефективності розробленої педагогічної системи виявлено позитивну динаміку сформованості РПІМУ за показниками: образ професії, образ професіонала, ставлення до професії, професійна самооцінка, навчально-професійні плани, професійна мотивація, професійна позиція, що забезпечило усвідомлення та прийняття майбутнім учителем себе як професіонала в контексті особистісної та соціальної ідентичності на ранніх етапах професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти. Доведено динаміку змін рівнів сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів критерієм знаків і критерієм χ2 (хі-квадрат) у процесі педагогічного експерименту в цілому: позитивну (досягнута (+3 % ЕГ, -2 % КГ), мораторій (+10 % ЕГ, -1 % КГ)), і негативну (зумовлена (-2 % ЕГ, 0 % КГ), дифузна (-11 % ЕГ, +3 % КГ)) та покомпонентно. Підсумки експериментальної перевірки дозволили стверджувати, що розроблена й обґрунтована педагогічна система формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій на основі діяльнісного, системного, акмеологічного, аксіологічного, середовищного, праксеологічного, екзистенційного, компетентнісного, студентоцентрованого, контекстного підходів та її імплементація в освітній процес професійно-педагогічної підготовки ЗВО забезпечили ефективність процесу формування емоційно-позитивного сприйняття здобувачами освіти професійної групи, педагогічної діяльності, власної належності до професійної спільноти, формування цілісного професійного образу, ставлення до професії, професійної самооцінки, побудови навчально-професійних планів, розвитку їх професійної мотивації, професійної позиції. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у системі професійно-педагогічної підготовки закладу вищої освіти. До перспективних напрямів подальших наукових розвідок відносимо: концептуальні основи формування ранньої професійної ідентичності майбутнього вчителя; педагогічний моніторинг сформованості професійної ідентичності майбутнього вчителя на різних етапах професійної підготовки; розробку педагогічної системи формування корпоративного середовища закладу вищої освіти з метою розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів на основі вивчення й систематизації перспективного європейського та світового досвіду.
The article presents the results of the experimental verification of the effectiveness of the pedagogical system of future teachers’ early professional identity formation by means of project-training technologies in the system of professional-training technologies of higher education institutions. The effectiveness of the process of forming emotionally positive perception by students of the professional group, belonging to the professional community, forming a holistic professional image, attitude to the profession, professional self-esteem, building curricula, developing their professional motivation, professional position was proved by processing research results by the method of mathematical statistics χ2 (chi-square).
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11943
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.