Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11927
Title: Психолого-педагогічні умови розвитку самооцінки дітей молодшого шкільного віку
Other Titles: Psychological and Pedagogical Conditions for the Development of Self-Esteem of Primary School Children
Authors: Вертель, Антон Вікторович
Vertel, Anton Viktorovych
Ніколенко, Вікторія Вікторівна
Nikolenko Viktoriia Viktorivna
Keywords: самооцінка
вікові особливості
дитина молодшого шкільного віку
навчальна діяльність
успішність навчальної діяльності
self-esteem
age characteristics
child of primary school age
educational activities
success of educational activities
Issue Date: 2021
Citation: Ніколенко, В. В. Психолого-педагогічні умови розвитку самооцінки дітей молодшого шкільного віку [Текст] : магістер. робота / В. В. Ніколенко ; науковий керівник А. В. Вертель. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 61 с.
Abstract: В даній роботі розглянуто психолого-педагогічні особливості розвитку самооцінки в молодшому шкільному віці. Теоретико-методологічний аналіз підходів до проблеми дослідження показав, що самооцінка – непостійний конструкт, вона постійно видозмінюється вдосконалюючись. Описано результати експериментального дослідження самооцінки учнів молодшого шкільного віку на базі КУ ССШ №25 м. Суми. Проведене дослідження, включає в себе проведення методик: методика вивчення самооцінки особистісних якостей Дембо-Рубінштейн (в модифікації А. Прихожан), методика «Сходинки» Т. Марцинковської, опитування класних керівників. Розроблено методичні рекомендації щодо розвитку адекватної самооцінки у дітей молодшого шкільного віку. Розроблені практичні рекомендації сприяють розвитку адекватної самооцінки у дітей молодшого шкільного віку. Запропоновані прийоми, знімають напругу, відпрацьовують зворотний зв’язок між молодшими школярами.
Masters work considers the psychological and pedagogical features of the development of self-esteem in primary school age. Theoretical and methodological analysis has shown that self-esteem is a non-permanent construct, it is constantly changing and improving. Experimental study of self-esteem of primary school students was done on the basis of Sumy specialized school №25. The results were described and analyzed. The conducted experimental study includes such methods as: method of studying self-assessment of personal qualities Dembo-Rubinstein (modified by A. Prikhozhan), method «Steps» T. Marcinkowska, survey of class teachers. Methodical recommendations for the development of adequate self-esteem of children of primary school age have been developed. Practical recommendations promote the development of adequate self-esteem of children of primary school age. Proposed techniques relieve stress and help to work out feedback between young students.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11927
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.