Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11689
Title: Professional Identity of the Future Teacher in Foreign Discourse
Other Titles: Професійна ідентичність майбутнього вчителя в закордонному дискурсі
Authors: Коваленко, Наталія Володимирівна
Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: professional identity
future teacher
psychological
sociological and postmodern approaches
structure of the future teacher’s professional identity
професійна ідентичність
майбутній учитель
психологічний
соціологічний і постмодерністський підходи
структура професійної ідентичності майбутнього вчителя
Issue Date: 2021
Citation: Kovalenko, N. Professional Identity of the Future Teacher in Foreign Discourse [Text] / N. Kovalenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – № 3 (107). – С. 144–153. – DOI: 10.24139/2312-5993/2021.03/144-153.
Abstract: The article is devoted to the issue of the future teacher’s professional identity, which is revealed by foreign scientists. The leading approaches, from the standpoint of which the professional identity of future teachers is considered by foreign scholars, are determined, namely: psychological, sociological and postmodern. The structure of the future teachers’ professional identity is characterized, which includes self-efficacy, self-esteem, dedication to the profession, job satisfaction, task orientation, motivation to work and prospects for the future. The prospects for further research are seen in comparing the structure of teacher’s professional identity outlined by foreign and domestic scientists.
Статтю присвячено аналізу поглядів зарубіжних учених на проблему професійної ідентичності майбутнього вчителя. Визначено провідні підходи, з позицій яких професійна ідентичність майбутніх учителів розглядається зарубіжними вченими, а саме: психологічний, соціологічний і постмодерністський. Схарактеризована структура професійної ідентичності майбутніх учителів, яка включає в себе самоефективність, почуття власної гідності, відданість професії, задоволеність роботою, орієнтацію на завдання, мотивацію до роботи і перспективи на майбутнє. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в порівнянні структури професійної ідентичності вчителя, виокремленої зарубіжними і вітчизняними вченими. Виявлено, що зарубіжні вчені розглядають професійну ідентичність учителя як ключовий фактор у розумінні його професійного життя, кар’єрних рішень, мотивації, ефективності, професійного розвитку та ставлення до освітніх змін. З’ясовано, що зарубіжні науковці вважають професійну ідентичність одночасно і продуктом, і процесом. Розгладячи професійну ідентичність як продукт, дослідники спираються на психологічну теорію, з позицій якої досліджуваний феномен характеризується значеннями, яких учитель надаю собі як особистості та професіоналу в певний момент. Відповідно, процес позначає зміни в цьому сприйнятті через впливи та значення, які приписують «інші» через соціальну практику. Доведено, що в сучасних умовах концептуалізація професійної ідентичності вчителя все більше тяжіє до соціологічних та постмодерністських поглядів. Соціологічний підхід підкреслює соціологічні процеси як первинний вплив на професійну ідентичність учителя, тоді як постмодерністський – підкреслює уявлення про множинні ідентичності, що постійно реконструюються та пов’язуються з діяльністю людей.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11689
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko_profesiina.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.