Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11312
Title: Coaching Technology as a Method of Optimizing Socio-Economic Efficiency of the Personnel in Organization
Other Titles: Технологія коучингу як метод оптимізації соціально-економічної ефективності персоналу організації
Authors: Скоробагатська, Оксана Іванівна
Skorobahatska, Oksana Ivanivna
Keywords: coaching
technology
efficiency
personnel
organization
management
коучинг
технологія
ефективність
персонал
організація
менеджмент
Issue Date: 2020
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Skorobahatska, O. Coaching Technology as a Method of Optimizing Socio-Economic Efficiency of the Personnel in Organization [Text] / O. Skorobahatska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 10 (104). – С. 400–412. – DOI: 10.24139/2312-5993/2020.10/400-412.
Abstract: The article discusses the theoretical provisions of coaching technology as a method of optimizing the socio-economic efficiency of the personnel in organization. The types of coaching, principles, and procedures of coaching are analyzed. The main philosophical and psychological postulates of coaching and its main directions are considered. The modern classification of coaching, the conditions for the effectiveness of coach management, the main aspects of process management in the context of coaching technology have been studied. The general provisions for setting goals in coaching are studied. The system of questions “GROW” developed by J. Whitmore and E. Parslow is analyzed. The instrumental foundations of coaching have been studied. The article considers the approach of R. Dilts to determine the peculiarities of the system of values and beliefs of a person, as well as the model of “spiral dynamics”, built on the original ideas of Dr. K. Graves.
У статті розглянуто теоретичні положення технології коучингу як методу оптимізації соціально-економічної ефективності персоналу організації. Проаналізовано типи коучингу: коучинг вищого керівництва, бізнес-коучинг, коучинг високих показників, коучинг команд, коучинг кар’єри, коучинг особистої ефективності, лайф-коучинг, коучинг стосунків. З’ясовано принципи процедури коучингу: принцип усвідомленості і принцип відповідальності. Розглянуто: основні філософсько-психологічні постулати коучингу та основні напрямки коучингу. Вивчено сучасну класифікацію коучингу: за кількістю учасників та коучинговими технологіями, за ієрархічним рівнем та цілями, за режимом, за формою. Розглянуто умови ефективності коуч-управління, що призводять до значного підвищення ефективності та результативності, мотивації співробітників, посилення особистої відповідальності. З’ясовано основні аспекти управління процесами в контексті коуч-технології: постановка цілей; визначення необхідних ресурсів для досягнення мети; створення стосунків, які допомагають підтримувати прихильність до мети та до цінностей, згідно з якими було сформульовано мету; аналіз результату. Вивчено розроблені загальні положення щодо постановки цілей у коучингу, а також підходи до формулювання цілей. Проаналізовано систему питань «GROW», розроблену Джоном Уітмором та Еріком Парслоу. Розглянуто інструментальну основу коучингу – систему основних ефективних питань, що дозволяють отримати інформацію, необхідну для досягнення результатів. Розглянуто гіпотезу про позитивну кореляцію між урахуванням «ментальної карти» цінностей людини та мотивацією до продуктивної професійної роботи. Визначено необхідність усвідомлення сутності професіоналізму, його критеріїв та передумов у контексті постановки коучингових цілей. Розглянуто підхід Р. Дилтса щодо визначення особливостей системи цінностей і переконань людини (система питань, що актуалізують усвідомлення ціннісних пріоритетів людини), а також модель «спіральної динаміки», побудована на оригінальних ідеях доктора К. Грейвз («зростаюча, циклічна двохспіральна модель розвитку біо-психо-соціальних систем людей»).
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11312
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skorobahatska.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.