Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11035
Title: Проблеми та перспективи організації водних турів Сумської області
Other Titles: Problems and Prospects of Organization of Water Tours of Sumy Region
Authors: Зігунов, Василь Миколайович
Zihunov, Vasyl Mykolaiovych
Носач, Сергій Валерійович
Nosach, Serhii Valeriiovych
Keywords: активний туризм
водні тури
ресурсний потенціал
active tourism
water tours
resource potential
Issue Date: 2021
Citation: Носач, С. В. Проблеми та перспективи організації водних турів Сумської області [Текст] : бакалавр. робота / С. В. Носач ; науковий керівник В. М. Зігунов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 55 с.
Abstract: В дипломній роботі розглянуто стан та перспективи організації водних турів в Сумській області, досліджено ринок активних водних турів на території України. Активний відпочинок на воді є одним з пріоритетних видів активного відпочинку серед населення України. У кваліфікаційній роботі висвітлено ресурсний потенціал Сумської області, який досить різноманітний, що дозволяє організовувати водні тури на території регіону, популяризуючи Сумщину на ринку активного туризму. Практична частина кваліфікаційної роботи містить авторську розробку експериментальних водних гребних турів, які пропонуються для впровадження у діяльність туристичних підприємств Сумської області та інших областей України.
The thesis considers the state and prospects of water tours in Sumy region, the market of active water tours in Ukraine. Active recreation on the water is one of the priority types of active recreation among the population of Ukraine. The qualification work highlights the resource potential of Sumy region, which is quite diverse, which allows you to organize water tours in the region, promoting Sumy region in the market of active tourism. The practical part of the qualification work contains the author's development of experimental water rowing tours, which are proposed for implementation in the activities of tourist enterprises of Sumy region and other regions of Ukraine.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11035
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Носач_дипломна робота.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open
Носач_рецензія.pdf120,79 kBAdobe PDFView/Open
протокол подібності.pdf54,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.