Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10981
Title: Алгоритм дослідження річкових басейнів та розробки водоохоронних заходів (на прикладі річки Сумки)
Other Titles: Algorithm of the Research of River Basins and the Development of Water Protection Measures (on the Example of the River Sumka)
Authors: Данильченко, Олена Сергіївна
Danylchenko, Olena Serhiivna
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Сюткін, Сергій Іванович
Siutkin, Serhii Ivanovych
Keywords: басейн річки
оцінка якості води
рівень антропогенного навантаження
водоохоронні заходи
river basin
water quality assessment
level of anthropogenic load
water protection measures
Issue Date: 2020
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Алгоритм дослідження річкових басейнів та розробки водоохоронних заходів (на прикладі річки Сумки) [Текст] / О. С. Данильченко, А. О. Корнус, О. Г. Корнус, С. І. Сюткін // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. Н. А. Тарасенкова ; редкол.: І. А. Акуленко, М. Гарнер та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 2 (16). – С. 35–42. – DOI: 10.5281/zenodo.4890898.
Abstract: Стаття присвячена розробці алгоритму дослідження річкових басейнів з метою розробки й упровадження водоохоронних заходів. Головна мета статті полягає у створенні алгоритму дослідження річкового басейну та розробці системи водоохоронних заходів на прикладі басейну річки Сумки, яка знаходиться під потужним антропогенним тиском. У статті проаналізовано засади басейнового підходу і підґрунтя водоохоронних заходів, описано етапи алгоритму дослідження річкових басейнів та на прикладі басейну річки Сумки апробовано запропоновану методику. На першому етапі здійснюється всебічний моніторинг річки та її басейну: дослідження річки від витоку до гирла; виявлення зарегульованих, спрямлених ділянок, і ділянок без русла; встановлення замулення, заростання та забруднення русла; дослідження прибережної захисної смуги (ПЗС); встановлення характеристик басейну. На другому етапі встановлюються актуальні проблеми річки, здійснюється обробка даних та проводяться оцінювання: індексу забруднення води, екологічного стану річки та заплави, антропогенного навантаження на басейн річки. На третьому етапі проводиться розробка та запровадження водоохоронних заходів: встановлюється категорія водоохоронних заходів та їх черговість; розробляються конкретні рекомендації водоохоронних заходів. Особлива увага приділяється розробці водоохоронних заходів для оптимізації екологічного стану басейну річки Сумки. Запропоновано наступні заходи: 1. Для оптимального співвідношення площ розораних, лучних, лісових угідь на водозборі р. Сумки потрібно зменшити розораність на 8,5%, довести лісистість до 15%, а залуженість – до 30%. 2. Виділити водоохоронні зони (ВЗ) та відновити ПЗС, яка має дорівнювати 25 м. 3. Реконструювати мережу колекторів дощової каналізації в м. Суми та гідроспоруду під мостом на просп. Шевченка. 4. Запровадити протиерозійні лукомеліоративні та водоохоронні і протиерозійні лісомеліоративні заходи. 5. Ділянці русла річки, її заплаві та ВЗ у межах міста з метою збереження річки як гідрологічного об’єкта надати статус природно-заповідної території місцевого значення (паркова зона).
The article is devoted to the development of an algorithm for the study of river basins in order to develop and implement water protection measures. The main goal of the article is to create an algorithm for researching a river basin and develop a system of water protection measures using the example of the basin of the Sumka River, which is under powerful anthropogenic impact. The article analyzes the basics of the basin approach and water protection measures, describes the stages of the algorithm for studying river basins and the proposed technique is tested on the example of the Sumka river basin. At the first stage, comprehensive monitoring of the river and its basin is carried out. At the second stage, the actual problems of the river are clarified, the data are processed and the assessments are carried out: the index of water pollution, the ecological state of the river and floodplain, the anthropogenic load on the river basin. At the third stage, the development and implementation of water protection measures is carried out: the category of water protection measures and their sequence are established; specific recommendations for water protection measures are being developed. Special attention is paid to the development of water protection measures to optimize the ecological state of the Sumka river basin. The following measures are proposed: 1. For an optimal ratio of the areas of plowed, meadow, and forest lands on the catchment of the Sumka River, it is necessary to reduce the plowing by 8.5%, to bring the forest cover to 15%, and meadow areas to 30%. 2. It is necessary to identify water protection zones and restore the coastal water protection zones. 3. To reconstruct the network of rainwater drainage collectors in the city of Sumy and the hydraulic structure under the bridge on Shevchenko Avenue. 4. To introduce anti-erosion meadow-reclamation, water-protection and anti-erosion forest reclamation measures. 5. A section of the river channel, its floodplain and protection zones the city limits, in order to preserve the river as a hydrological object, shall be granted the status of a nature reserve area of local importance (park zone).
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10981
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danylchenko_Kornus_Kornus_Siutkin.pdf987,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.